Kamer: eigen onderzoek hbo-fraude

De Tweede Kamer wil een parlementair onderzoek beginnen naar de fraude in het hoger en beroepsonderwijs. Alleen het CDA vindt een parlementair onderzoek overbodig.

De PvdA-fractie is voorstander van een parlementaire enquête, een veel zwaarder middel waarmee de Kamer betrokkenen onder ede kan horen. VVD, D66 en SP houden de mogelijkheid van een enquête open.

De Kamerfracties zijn geschokt door het rapport van de Algemene Rekenkamer dat gisteren verscheen. Hierin staat dat het ministerie van Onderwijs in gebreke is gebleven bij de aanpak van de fraude. Zo negeerde het jarenlang aanwijzingen dat hogescholen en, in mindere mate, mbo-scholen en universiteiten, misbruik van subsidieregels maakten. D Rekenkamer heeft ook kritiek op het vervolgonderzoek van het departement vorig jaar, dat werd ingesteld toen er misbruik van 29,3 miljoen euro op zes hbo-scholen aan het licht was gekomen. De totale fraude in het hbo ligt volgens de Rekenkamer veel hoger dan de circa zestig miljoen euro die het onderzoek van het ministerie aan het licht heeft gebracht.

Volgens de Tweede Kamer bewijst het rapport dat het ministerie heeft gefaald bij het aanpakken van de fraude in het onderwijs. ,,Ambtenaren hebben de verkeerde vragen gesteld en kregen dus ook verkeerde antwoorden'', zegt Kamerlid Tichelaar (PvdA). ,,Het wordt tijd dat wij nu de regie in handen nemen.'' Volgens de SP-fractie heeft het ministerie van Onderwijs het misbruik met subsidiegeld zelf in de hand gewerkt. ,,Het departement heeft het hoger onderwijs veel autonomie gegeven, maar vergat vervolgens toe te zien op fraude.''

De HBO-raad, waarin de hogescholen zijn verenigd, is ook voor een nieuw onderzoek naar de fraude. Volgens de raad heeft het rapport van de Rekenkamer niet duidelijk gemaakt of het misbruik voorkomen had kunnen worden door betere regelgeving.

Het rapport van de Rekenkamer heeft tot irritatie geleid tussen CDA en PvdA. Het CDA is wel voor een vervolgonderzoek, maar ziet daar geen taak voor de Kamer in. Volgens de PvdA komt het CDA hiermee terug van eerdere toezeggingen. Kamerlid C. Joldersma (CDA) zegt juist geïrriteerd te zijn over het feit dat de PvdA begin deze week al schermde met een parlementair onderzoek, zonder dat duidelijk was wat de conclusie van de Rekenkamer zou zijn.