Dijkverzwaring Markermeer onnodig

Van de onderzochte dijken voldoet 549 km niet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Daarvan is één zevende deel ofwel 80 km gelegen rondom het Markermeer. (NRC Handelsblad, 14 februari).

Echter, met de aanleg van de Markerwaard worden de dijkverzwaringen rondom het Markermeer grotendeels overbodig. De aanleg van de Markerwaard leidt er immers toe, dat de dijken met name de Oostvaardersdijk minder zwaar worden belast, omdat de ruimte voor opwaaiing en het doen ontstaan van hoge golven afneemt. De aanleg van de Markerwaard heeft eveneens als gunstige bijkomstigheid, dat de Markermeerdijken van Noord-Holland vanwege de cultuurhistorische waarde hun karakter kunnen blijven behouden dan wel geen grootschalig onderhoud en aanpassing behoeven.

Met de versterking van 16 km Oostvaardersdijk tussen Almere en Lelystad is 25.000 kubieke meter dijkbekleding, 25.000 kubieke meter stortsteen, 30.000 kubieke meter asfalt en 65.000 kubieke meter zand, grond en klei gemoeid. De werkzaamheden zullen vijf jaar lang beschermde vogels verontrusten, nest verstoren en vernielen. Alle wilgen op het te verzwaren dijkgedeelte zullen worden gerooid. Het leefgebied van veel beschermde vogels in de Oostvaardersplassen zal voor jaren worden aangetast.

De drooglegging van het Markermeer is niet slechts een kwestie van landaanwinst, maar vindt bovenal zijn grondslag in veiligheidsoverwegingen. Veiligheidsmotieven gaven ook in 1913 de doorslag in het besluit tot de droogmaking van de Zuiderzee, waarvan de Markerwaard het sluitstuk is.

Vervolgens is het is nogal tegenstrijdig, dat het kabinet-Kok II een jaar geleden het besluit heeft genomen om tot 2030 niet over te gaan tot de aanleg van de Markerwaard, ofschoon de bevolking van Nederland blijft groeien en er sprake is van een enorm ruimtegebrek.

De uitgespaarde kosten voor verzwaringen van de Markermeerdijken kunnen worden aangewend voor de herstructurering van gebieden rondom de grote rivieren ten behoeve van de aanleg van inundatie- dan wel retentiegebieden, alsmede het verzwaren van de zee- en rivierdijken. Want voor 575 miljoen euro blijkt nog geen dekking gevonden.

    • Leo Q. Onderwater Architect