`Inspecteurs hoeven niets te bewijzen'

De verdeeldheid onder de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad over het rapport van de chefs van de VN-wapeninspecteurs is groot. Enkele citaten:

Hans Blix, chef-wapeninspecteurs van de Verenigde Naties:

,,Sinds onze aankomst in Irak, hebben wij meer dan vierhonderd inspecties uitgevoerd op ruim driehonderd locaties. Alle inspecties werden uitgevoerd zonder vooraankondiging. Toegang werd altijd snel verleend. Er zijn geen aanwijzingen dat de Irakezen vooraf op de hoogte waren van de komst van de wapeninspecteurs.

[...]

Meer dan tweehonderd chemische en ruim honderd biologische monsters werden verzameld op diverse locaties. Driekwart van dit materiaal werd gescreend in ons eigen laboratorium in Bagdad. De resultaten zijn in overeenstemming met de verklaringen van de Irakezen.

[...]

Hoeveel massavernietigingswapens, verboden onderdelen en programma's heeft Irak nog tot zijn beschikking – zo ze er nog zijn. Afgezien van een klein aantal lege chemische wapens, die gerapporteerd hadden moeten worden of vernietigd, heeft UNMOVIC tot op heden geen wapens kunnen vinden.

[...]

Ik begrijp dat het niet gemakkelijk is voor Irak om het benodigde bewijsmateriaal op tafel te leggen. Maar het is niet aan de inspecteurs om met dat bewijs te komen.

[...]

Als Irak in 1991 wél had meegewerkt, was de fase van ontwapening, zoals vastgelegd in resolutie 687, van korte duur geweest. Tevens hadden wij een decennium van sancties kunnen voorkomen. Vandaag, drie maanden na de aanvaarding van resolutie 1441, zou die periode van ontwapening middels inspecties nog steeds kort kunnen zijn als Irak – en ik citeer – `onmiddellijke en onvoorwaardelijke medewerking' zou verlenen aan UNMOVIC en de IAEA.''

[...]

Colin Powell, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken:

,,Ik prijs en dank de inspecteurs. Maar tegelijkertijd kom ik terug op het punt dat de inspecteurs herhaaldelijk hebben gemaakt – in de afgelopen elf jaar en ook vanmorgen weer: We hebben geen behoefte aan nog meer inspecties. We hebben geen behoefte aan onmiddellijke toegang. We hebben behoefte aan onmiddellijke, actieve, onvoorwaardelijke en volledige medewerking van Irak. Irak moet tot ontwapening overgaan.

Resolutie 1441 ging niet over inspecties. Laat me dat nog eens onderstrepen: resolutie 1441 ging niet over inspecties. Resolutie 1441 ging over de ontwapening van Irak.

[...]

We moeten met geweld kunnen dreigen. Geweld is een laatste redmiddel, maar het blijft een redmiddel.''

Dominique de Villepin, de Franse minister van Buitenlandse Zaken:

,,Niemand kan beweren dat het oorlogspad korter is dan de weg van de inspecties. Niemand kan beweren dat dat tot een veiliger, rechtvaardiger of evenwichtiger wereld leidt – want oorlog is altijd een straf voor nalatigheid.''

Jack Straw, de Britse minister van Buitenlandse Zaken:

,,Ik hoop en geloof dat een vreedzame oplossing voor deze crisis mogelijk is, maar dit vereist een dramatische en onmiddellijke verandering van Saddam. Dit kan alleen bereikt worden wanneer wij in de Veiligheidsraad ons staande houden tegenover deze tiran.''

Igor Ivanov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken:

,,De inspecteurs moeten hun inspecties voortzetten.

[...]

Een militair optreden kan een redmiddel zijn, maar alleen wanneer alle andere oplossingen zijn uitgeput. Dat punt hebben we nog niet bereikt.''

Tang Jiaxuan, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken:

,,China is de mening toegedaan dat het proces van inspecties functioneert en dat de inspecteurs de tijd moeten krijgen die ze nodig hebben.''