IND is strikt maar niet inhumaan

In het artikel `Advocaten kritisch over Raad van State' (NRC Handelsblad, 22 januari) wordt op basis van een enquête onder asieladvocaten gesteld dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) formalistisch, vooringenomen en inhumaan is. Bovendien zou de dienst slechte kwaliteit leveren, slecht bereikbaar zijn en veel zaken versneld afdoen om politieke redenen.

Als met het verwijt dat de IND zich formalistisch opstelt wordt bedoeld dat wordt bedoeld dat de IND de Vreemdelingenwet 2000 strikt uitvoert, dan klopt dat. De wetgever heeft namelijk in de Vreemdelingenwet de gronden vastgelegd op basis waarvan een verblijfsvergunning kan worden verleend. Mocht met de term `formalistisch' worden bedoeld dat de individuele IND'er zijn werk zonder nadenken zou uitvoeren, dan klopt die stelling niet.

Voor wat betreft de kritiek dat de IND slechte kwaliteit zou leveren, wil ik wijzen op het percentage vernietigingen dat de rechter uitspreekt over de beslissingen van de IND. Dit percentage is de laatste jaren flink gedaald. Dit gegeven wijst dus juist op een verbetering van de kwaliteit van de beslissingen.

Afstand neem ik van de stellingen dat er vooringenomen en inhumaan wordt gehandeld door de dienst. Bij de IND worden met eer en geweten en met grote zorgvuldigheid asielaanvragen behandeld. Met betrekking tot de bereikbaarheid heeft de IND in 2002 één klacht in een asielzaak heeft ontvangen.

Tot slot wordt er gesteld dat er om ,,politieke redenen'' zaken versneld worden afgedaan. Dit is niet het geval. Door de IND wordt elke asielaanvraag individueel en zorgvuldig behandeld. Het vreemdelingenbeleid wordt niet door de IND bepaald, maar is de verantwoordelijkheid van het kabinet en wordt gecontroleerd door de Staten-Generaal.

Wordt het beschermingsbeleid ten aanzien van een land opgeheven, omdat het land weer veilig is, dan komt dat vervolgens terug in de cijfers van de IND.

Het percentage zaken dat op de aanmeldcentra (AC) in een relatief korte procedure (5 werkdagen) wordt afgedaan is inderdaad toegenomen en is niet het gevolg van een politieke opdracht, maar van de uitbreiding van de capaciteit op de aanmeldcentra, de fors dalende asielinstroom en het gewijzigde beleid ten aanzien van een aantal landen.

H.W.M. Schoof is hoofddirecteur van de IND.

    • H.W.M. Schoof