Auteursrechten

In haar artikel `Auteursrechten versus burgerrechten' (NRC Handelsblad, 13 januari), spreekt Marie-José Klaver de angst uit dat de aanpassing van de Auteurswet van 1912 teveel gestoeld zal worden op de Amerikaanse Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Het gevolg hiervan zou zijn dat consumenten en wetenschappers zeer beperkt worden in hun gebruik van en onderzoek naar digitale producten. Als voorbeeld wordt onder meer het werk van cryptografiedeskundige Niels Ferguson aangehaald, die zijn werk niet in het Engels publiceert omdat publicatie van onderzoek naar het omzeilen van kopieerbeveiligingen volgens de Amerikaanse wet strafbaar is. Dat is betreurenswaardig, omdat dergelijk onderzoek nu juist dient om tekortkomingen in beveiligingssystemen aan te tonen en dus tot betere beveiliging van digitale producten moet leiden.

Het staat buiten kijf dat de DMCA wetenschappelijk onderzoek zoals dat van Ferguson nagenoeg onmogelijk maakt, wat innovatie en technologische ontwikkeling natuurlijk ernstig belemmert. Wat de Nederlandse aanpassing van de Auteurswet betreft: de angst van Marie-José Klaver is niet ongegrond, maar er is nog hoop. Het is namelijk aan de Tweede Kamer om de Europese richtlijn over auteursrechten in de informatiemaatschappij om te zetten in Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn stelt duidelijk dat het doorbreken van technische voorzieningen (kopieerbeveiligingen) niet mag, tenzij het omzeilen een ander nut heeft dan het omzeilen zelf. Er wordt vervolgens letterlijk bepaald dat het onderzoek op het gebied van de cryptografie niet gehinderd mag worden.

Het Nederlandse wetsvoorstel ter aanpassing van de Auteurswet poogt een zekere balans tussen rechthebbenden en gebruikers aan te brengen maar neemt de uitzondering ten bate van wetenschappelijk onderzoek en cryptografie niet expliciet over. Vandaar dat inmiddels Kamervragen gesteld zijn over de belemmeringen van technologische innovatie die de nieuwe Auteurswet tot gevolg kan hebben.

    • Elly Plooij-Van Gorsel