Strikt imago hindert aanblijven Weisglas niet

Kamervoorzitter Weisglas mag zijn karwei afmaken. Zijn strikte imago vormde geen belemmering. Volgens zijn partijgenoten profiteerde de VVD-kandidaat van een `list'.

,,Mag ik mijn karwei afmaken?'', vroeg Weisglas (VVD) haast smekend, toen hij gisteren in de Tweede Kamer zijn kandidatuur voor herverkiezing als voorzitter toelichtte. Het mocht, bleek enkele uren debat en twee schriftelijke stemmingen later. Weisglas, vorig jaar mei gekozen tot Kamervoorzitter maar na acht maanden reeds geconfronteerd met ontbinding van die Kamer, werd nogmaals benoemd en liet twee andere kandidaten, Gerda Verburg van het CDA en Thom de Graaf van D66, achter zich.

Van de zijde van het CDA, de grootste partij, werden daarover na afloop wel wat zure opmerkingen gemaakt. ,,We weten wel te vergeven, maar niet te vergeten'', aldus de CDA'er Van der Knaap, half schertsend. Voor de verkiezing was rekening gehouden met de mogelijkheid dat de PvdA-fractie met stemmen voor Verburg de lopende kabinetsformatie tussen CDA en PvdA zou willen `smeren'.

Dat gebeurde echter geenszins. Aangenomen dat de 44 CDA'ers in de Kamer overwegend op Verburg hadden gestemd, bleek de CDA-kandidaat maar nauwelijks steun buiten eigen kring te hebben vergaard: zij kreeg 47 stemmen in de eerste stemming en 49 stemmen in de tweede. Omdat het hier een geheime, schriftelijke stemming betrof, viel zekerheid hieromtrent echter moeilijk te verkrijgen.

Na afloop viel van VVD'ers te vernemen dat in hun kring een list was toegepast om Weisglas te helpen. Na afloop van de eerste stemronde, waarin De Graaf nogal wat PvdA-stemmen leek te hebben vergaard, verspreidden zij naar eigen zeggen het valse gerucht dat de VVD Weisglas in de steek liet voor Verburg. Dat hielp: de PvdA-stemmen van De Graaf gingen over naar Weisglas, omdat veel PvdA'ers de indruk van strijkages aan CDA-adres wilden vermijden.

Weisglas won daarop met 79 stemmen, tegen 49 voor Verburg en 17 voor De Graaf. In de eerste ronde was de uitslag 61 voor Weisglas, 47 voor Verburg en 37 voor De Graaf geweest.

In het debat dat aan de stemming voorafging, was maar weinig programmatisch verschil tussen de drie kandidaten aan het licht getreden. Meerdere kandidaten pleitten voor meer levendigheid in het debat, meer debat op hoofdlijnen, minder schriftelijke vragen en minder overbodige moties. Ook actuele verlangens kwamen aan de orde. Zo pleitte Hamer (PvdA) ervoor om de nieuwe Kamerleden sneller van parlementswege laptop-computers en mobiele telefoons ter beschikking te stellen.

Omdat de vaststelling van de werkwijze van de Kamer geen bevoegdheid is van de Kamervoorzitter maar door een Kamermeerderheid wordt vastgesteld, hadden de drie kandidaten slechts in beperkte mate antwoord op deze verlangens. Het debat vermocht als gevolg daarvan de vrijwel voltallig aanwezige Kamer maar in zeer beperkte mate te boeien. Vooral Verburg, die bij loting als laatste spreker was aangewezen, had nogal last van het feit dat de meeste leden inmiddels luid in eigen gesprekken verwikkeld waren.

Weisglas moest zich, in zijn bijdrage, overigens wel verantwoorden voor sommige onderdelen van zijn beleid in de afgelopen maanden, zoals zijn verzet tegen het uittrekken van jasjes door de mannelijke leden, wanneer het in het gebouw erg warm is. Weisglas volhardde echter in deze beleidslijn, en het bleek geen beletsel voor zijn herverkiezing op de post die hij zelf ,,de mooiste functie in de Nederlandse politiek'' noemde. Weisglas verwees daarbij trouwens in één adem naar een oud-voorzitter van het Surinaamse parlement, Lachmon, die op 86-jarige leeftijd `in het harnas' is overleden.