`Nog vier miljard voor zorg nodig'

In de komende kabinetsperiode moet nog eens vier miljard euro extra worden uitgetrokken voor de zorg. Dat zegt een werkgroep van de ministeries van Volksgezondheid, Sport en Welzijn (VWS) en Financiën.

Dit bedrag komt bovenop de extra miljarden die het Centraal Planbureau (CPB) nodig acht om aan de groeiende vraag naar zorg in de periode 2003-2007 te voldoen. Het CPB houdt rekening met `ramingsrisico's' die kunnen oplopen van 1 tot 5.5 miljard.

De rapportage van Financiën en VWS, Financiële Bouwstenen Zorg, is gemaakt ten behoeve van de huidige kabinetsformatie. Volgens de ambtenaren moet bij ongewijzigd beleid rekening worden gehouden met een extra overschrijding van de zorguitgaven van tussen de 2.5 miljard en 3.5 miljard euro. Dit komt met name door het versneld wegwerken van de wachtlijsten en de extra vraag naar ouderenzorg, die de ambtenaren voorzien.

Daarnaast voorspelt de werkgroep nog eens 800 miljoen euro aan zogenaamde onvermijdelijke tegenvallers. Geld dat onder meer nodig zal blijken te zijn voor de hogere kosten van de opleiding van huisartsen of het herijken van de inkomens van medische beroepsbeoefenaren.

De risicoramingen van VWS en Financiën gaan uit van het principe dat iedereen recht heeft op zorg. Dat uitgangspunt is in het Strategisch Akkoord van het demissionaire kabinet Balkenende midden vorig jaar vastgelegd. Het betekent dat onverkort naar de vraag naar zorg van elke patiënt moet kunen worden voldaan. Hiermee is feitelijk in 2000 al een begin gemaakt met het `boter-bij-de-vis-beleid'. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen die wachtlijsten versneld wegwerken, krijgen sinds die tijd extra budget.

De ambtelijke werkgroep zegt dat het komende kabinet voor de keuze staat om ofwel flink extra geld beschikbaar te stellen voor de zorg, ofwel maatregelen te nemen die de uitgaven beperken. Gedacht kan worden aan een verhoging van het eigen risico van verzekerden, verkleining van het basispakket of een verplicht eigen risico. De werkgroep ziet op korte termijn geen mogelijkheden voor efficiencywinsten. Daarvoor moet eerst het zorgstelsel worden herzien.