Jagen op vossen in Friesland mag

De provincie Friesland staat de vossenjacht toe om de weidevogels te beschermen. Dat hebben Gedeputeerde Staten vandaag meegedeeld. Volgens een woordvoerder van de provincie kunnen gemachtigde jachthouders volgende week met de vossenjacht beginnen.

Sinds de invoering van de Flora- en Faunawet op 1 april 2002 is het verboden om op vossen te jagen. Provincies mogen echter een ontheffing verlenen als hiervoor een goede reden is. De provincie Friesland voert aan dat het aantal vossen te groot wordt en de instandhouding van bepaalde weidevogelsoorten in het geding komt. De bescherming van weidevogels is een speerpunt in het provinciaal beleid.

De provincie verleent op twee manieren vrijstelling. De zogenaamde aanwijzing houdt in dat jagers een vergunning krijgen om overdag op vossen te jagen. Daarnaast geeft de provincie een ontheffing, waarmee jagers ook 's nachts met behulp van kunstlicht mogen jagen. De ontheffing is twee jaar geldig. Deze is aangevraagd door de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, mede namens andere natuurorganisaties als het Fryske Gea en de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO).