`Delfzijl verwaarloost zijn milieutaken'

De gemeente Delfzijl voert al geruime tijd geen milieucontroles uit bij zware industrieën binnen de gemeentegrenzen. Milieuvergunningen worden niet geactualiseerd en bovendien is de handhaving ervan bij bedrijven zorgwekkend. Controle bij bedrijven met eventuele milieubelastende activiteiten is onvoldoende.

Dit staat in een rapport van de Inspectie VROM Regio Noord. Verder blijkt driekwart van de bestemmingsplannen, waaronder die voor het haven- en industriegebied, sterk verouderd. Controle op de technische kwaliteiten van de woningvoorraad is ook niet naar behoren. De gemeente blijkt bovendien onvoldoende op de hoogte van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen bij risicovolle bedrijven binnen de gemeente. De Groningse commissaris Alders spreekt in een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad van Delfzijl van ,,een zeer ernstige situatie'', ,,waarin met onmiddellijke ingang verbetering dient te komen''. ,,Een situatie die niet aanvaardbaar is en waarop de gemeente aanspreekbaar is.''

Inspecteur J. Tesink van de Inspectie VROM Regio Noord spreekt van een ,,litanie van narigheid''. ,,Delfzijl steekt hiermee landelijk buitengewoon ernstig af bij andere gemeentes. Voor het industriegebied gold een bestemmingsplan uit de jaren zestig. Op grond daarvan kun je weinig milieubelastende bedrijven die zich willen vestigen, weigeren.'' Volgens hem was sprake van een situatie waarbij ,,de werkvloer'' bepaalde wie wat handhaafde. ,,B en W stuurden niet aan.'' Tesink achtte een verscherpt toezicht niet afdoende om de situatie in Delfzijl te verbeteren. ,,Dan had ik mijn hele inspectie wel in Delfzijl kunnen neerzetten.'' Daarom stapte hij met de gemeente naar Commissaris der Koningin Alders.

Wethouder H. Ketting (VROM) van Delfzijl zegt dat de gemeente zich de kritiek aantrekt. ,,De vinger wordt op de zere plek gelegd.'' Taken moeten nu volgens hem ,,sneller en anders worden uitgevoerd.'' ,,Er zullen meer mensen worden aangetrokken en afzonderlijke ambtenaren zullen voortaan vergunningen verlenen en controleren. In het verleden gebeurde dit door dezelfde persoon, waardoor handhaving vaak achterwege bleef.'' De gemeente Delfzijl was in augustus vorig jaar al begonnen met een verbeterplan om de zaak op orde te brengen, aldus Ketting. Dit bleek echter onvoldoende, aldus Tesink. Op verzoek van het Ministerie van VROM en de provincie Groningen wordt er nu een concreter plan opgesteld, dat voor 1 maart dit jaar klaar moet zijn. Daarin moeten alle door VROM geconstateerde tekortkomingen verwerkt zijn en moet tevens een een tijdschema en financiële consequenties bevatten. Alders meent dat er snel verbetering moet komen in het tekortschietende uitvoerings- en handhavingsbeleid op het gebied van milieuwetten en ruimtelijke ordening. Zo niet, ,,dan zal zelfs de vraag onder ogen moeten worden gezien of hier sprake is van taakverwaarlozing als bedoeld in de Gemeentewet.'' Delfzijl kwam vorige maand in het nieuws na een zoveelste bestuurlijke affaire. Wethouder E. Koning van Gemeentebelangen trad af, nadat bleek dat ze een partijgenoot maandelijks 300 euro toeschoof. Twee jaar geleden zou er gedacht zijn aan de aanstelling van een regeringscommissaris, nadat het gemeentebestuur onvoldoende capabel bleek.