Aanval Irak 2

Nederland heeft nog geen stelling genomen in de kwestie-Irak. Maar wat is nu eigenlijk de beste politiek-strategische keuze voor Nederland in de kwestie-Irak, zodanig dat onze belangen het beste worden gewaarborgd?

Bij de beantwoording van deze vraag is realiteitszin geboden. De invloed op de VS is beperkt. Europa heeft zich vanuit de optiek van de VS in hoge mate gemarginaliseerd. Verder is enige diepgang bij de beantwoording van deze vraag noodzakelijk. Nu is vaak sprake van oversimplificatie: je bent voor of tegen oorlog. Bovendien overheersen emoties, zoals de reacties op de uitspraak van Rumsfeld over het `Oude Europa' in NRC Handelsblad van 25 januari illustreren.

Voor Nederland staan bij bedoelde keuze onder andere relaties met andere Europese landen, de eenheid van Europa en de relatie van Nederland en Europa met de VS op het spel. Solidariteit met de VS moet in beginsel altijd worden nagestreefd.

`Afzijdig blijven' of een keuze voor de Duits-Franse opstelling zal leiden tot diskwalificatie door de VS en het Verenigd Koninkrijk. Een ondubbelzinnige keuze voor de VS daarentegen zal de Europese eenwording ook niet bevorderen en kan een onbedoelde stimulans voor een aanval op Irak inhouden. De VS moeten nu juist worden gestimuleerd om te blijven zoeken naar een geweldloze oplossing van de kwestie-Irak.

Er is echter nog een tussenweg denkbaar: aansluiting zoeken bij het Verenigd Koninkrijk, hetgeen eventuele deelname aan gevechtshandelingen in Irak kan impliceren, mocht de eerstvolgende rapportage aan de Veiligheidsraad wederom onbevredigend zijn. Hierbij zou kunnen worden gedacht aan de inzet van F-16's en Patriot-luchtverdedigingssytemen of gespecialiseerde grondtroepen. Op deze wijze kan de nodige invloed op de VS worden uitgeoefend en de eenheid van Europa het beste worden gewaarborgd.

Met deze keuze worden Nederlandse belangen het beste gediend en kan worden voorkomen dat Osama Bin Laden uiteindelijk de enige winnaar is in de kwestie-Irak.

    • Drs. Ingo Piepers