Europa en Amerika moeten één front vormen

Wij zijn allemaal gehouden aan resolutie 1441 van de Veiligheidsraad, die unaniem is aanvaard. Daarmee hebben wij ondubbelzinnig laten weten dat wij de wereld willen verlossen van het gevaar dat wordt gevormd door Saddam Husseins massavernietigingswapens, aldus acht Europese regeringsleiders in een open brief.

De ware band tussen de Verenigde Staten en Europa wordt gevormd door onze gemeenschappelijke waarden: democratie, vrijheid van het individu, mensenrechten en gerechtigheid. Die waarden zijn de Atlantische Oceaan overgestoken tegelijk met de mensen die de Verenigde Staten kwamen helpen opbouwen. Ze zijn nog nooit zozeer in gevaar geweest als nu.

De aanvallen van 11 september hebben laten zien hoe ver terroristen de vijanden van onze gemeenschappelijke waarden bereid zijn te gaan om die waarden te vernietigen. Die schanddaden waren een aanval op ons allemaal. Door pal te staan voor deze beginselen, hebben de regeringen en volkeren van de Verenigde Staten en Europa overvloedig de kracht van hun overtuiging aangetoond. Meer dan ooit is de transatlantische band een borg voor onze vrijheid.

Wij Europeanen hebben een relatie met de Verenigde Staten die de beproevingen van de tijd heeft doorstaan. Het is voor een belangrijk deel te danken aan de moed, de generositeit en de toekomstvisie van de Amerikanen dat Europa is bevrijd van de twee vormen van tirannie die ons werelddeel in de twintigste eeuw hebben geteisterd: het nationaal-socialisme en het communisme. Het is ook te danken aan de blijvende samenwerking tussen Europa en de Verenigde Staten dat wij in ons werelddeel de vrede en de vrijheid hebben weten te waarborgen. De transatlantische relatie mag niet ten offer vallen aan de hardnekkige pogingen van het huidige Iraakse regime om de wereldvrede in gevaar te brengen.

In de huidige wereld is het meer dan ooit van essentieel belang dat die eenheid en die samenhang behouden blijven. Wij weten dat onwrikbare vastberadenheid en resolute internationale eensgezindheid van alle landen die de vrijheid hoog houden, de voorwaarden zijn voor succes in de dagelijkse strijd tegen het terrorisme en de verbreiding van massavernietigingswapens.

Het Iraakse regime en zijn massavernietigingswapens vormen een evident gevaar voor de mondiale veiligheid. Dat gevaar is uitdrukkelijk onderkend door de Verenigde Naties. Wij zijn allemaal gehouden aan resolutie 1441 van de Veiligheidsraad, die unaniem is aangenomen. Wij Europeanen hebben sindsdien onze steun aan resolutie 1441, onze wens om de koers van de VN aan te houden en onze steun aan de Veiligheidsraad hernieuwd uitgesproken op de NAVO-top in Praag en de Europese Raad in Kopenhagen.

Daarmee hebben wij helder, beslist en ondubbelzinnig laten weten dat wij de wereld willen verlossen van het gevaar dat wordt gevormd door Saddam Husseins massavernietigingswapens. Wij moeten gezamenlijk de eis staande houden dat dat regime wordt ontwapend. Onze hoop om dit langs vreedzame weg te realiseren is vooral gevestigd op de solidariteit, de cohesie en de vastberadenheid van de internationale gemeenschap. Onze kracht ligt in eenheid.

De combinatie van massavernietigingswapens en terrorisme vormt een gevaar met onpeilbare consequenties. Het is een dreiging die ons allen aangaat.

Resolutie 1441 is Saddam Husseins laatste kans om langs vreedzame weg te ontwapenen. Het is aan hém om een hardere confrontatie te vermijden. Helaas hebben de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties deze week bevestigd dat Saddam Hussein volhardt in zijn aloude koers van bedriegen, ontkennen, en weigeren de VN-resoluties na te komen.

Europa heeft geen conflict met het Iraakse volk. Sterker nog, dat volk is het voornaamste slachtoffer van het huidige, meedogenloze Iraakse regime.

Wij streven ernaar de vrede en de veiligheid in de wereld te waarborgen door te bewerkstelligen dat dit regime zijn massavernietigingswapens opgeeft. Onze regeringen hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze dreiging het hoofd te bieden. Doen wij dat niet, dan blijven wij in gebreke jegens onze onderdanen en de rest van de wereld.

Op grond van het handvest van de Verenigde Naties heeft de Veiligheidsraad tot taak de internationale vrede en veiligheid te bewaren. Daartoe dient de Veiligheidsraad zijn geloofwaardigheid te handhaven door te zorgen dat zijn resoluties volledig worden nageleefd. Wij kunnen niet toelaten dat een dictator die resoluties systematisch schendt. Als ze niet worden nageleefd, zal de Veiligheidsraad zijn geloofwaardigheid verliezen en zal de wereldvrede worden aangetast.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de Veiligheidsraad zijn verantwoordelijkheid zal nemen.

José Maria Aznar is premier van Spanje, José-Manuel Durao Barroso is premier van Portugal, Silvio Berlusconi is premier van Italië, Tony Blair is premier van het Verenigd Koninkrijk, Václav Havel is president van de Tsjechische Republiek, Peter Medgyessy is premier van Hongarije, Leszek Miller is premier van Polen en Anders Fogh Rasmussen is premier van Denemarken.