Verkiezingen 1

De tabel in de Themabijlage van NRC Handelsblad van 11 januari, is een goed democratisch hulpmiddel voor de kiezers van 22 januari. Slechts zeer weinigen zullen zelf zo'n vergelijking kunnen maken. Echter, wat mij bij bestudering van dit overzicht opviel was de verdeling van de onderwerpen in de linker kolom: elf vakjes binnenlands beleid en slechts één vakje buitenlands. Zelfs onderwerpen als `veiligheid' en `milieu' worden alleen in de nationale context behandeld.

Dat is erg jammer, want ik ben ervan overtuigd dat diverse partijen verhoudingsgewijs wel veel aandacht aan het buitenland, in casu de wereld, hebben besteed. Het programma van de partij van mijn keuze bijvoorbeeld besteedt 22% van de tekst daaraan, tegenover de ruim 8% in de NRC-tabel. Verbazingwekkend is dit verschil ook in verhouding tot de aandacht die de krant zelf in het algemeen aan het buitenland wijdt. En terecht. Want het nationale bestaan is sterk verbonden met het wereldgebeuren en afhankelijk daarvan. Alleen al het (im)migratievraagstuk heeft zijn oorsprong in het buitenland.

Wereldproblemen waarmee de Nederlandse politiek zich zeker dient bezig te houden zijn bijvoorbeeld: Oorlog en vrede: conflictpreventie en -beheersing, vredesmachten (opleiding en deelname), wapenhandel. Rijkdom en armoede: duurzame ontwikkeling, eerlijke wereldhandel. Milieu: beheer van natuur en hulpbronnen (met name oceanen), energieverbruik en -productie. Internationale samenwerking: de VN (organen, organisaties, programma's), Europa als deel van de wereld. Ontwikkeling van het internationaal recht. En onderwerpen die uit het bovenstaande voortvloeien, zoals onze houding ten opzichte van de politiek van de VS.

Graag zal elke serieuze kiezer willen weten wat de diverse desbetreffende partijstandpunten zijn.

    • Chris van Huijzen