Nieuwe Europese ombudsman op de bres voor EU-toetreders

De Griek Nikiforos Diamandouros is door het Europees Parlement gekozen tot Europese ombudsman. Hij is de opvolger van de Fin Jacob Söderman, die sinds 1995 ombudsman is geweest.

De Europese ombudsman onderzoekt klachten van EU-burgers over mogelijk wanbeheer door de instellingen van de Europese Unie. Hij kan ook op eigen initiatief onderzoeken instellen.

De 60-jarige Diamandouros kondigde aan nauw te willen samenwerken met collega's in de EU-lidstaten. Hij zei dat zijn nieuwe functie ,,een zware taak'' zal zijn. Hij wil zich in het bijzonder inspannen om de inwoners van de tien landen die volgend jaar mei tot de EU mogen toetreden duidelijk te maken wat hun rechten zijn.

Diamandouros is sinds 1998 nationaal ombudsman van Griekenland. Hij is tevens hoogleraar politieke wetenschappen in Athene. Hij was eerder directeur van het Griekse nationale centrum voor sociaal onderzoek.

Jacob Söderman, de eerste ombudsman van de EU, heeft sinds 1995 ruim tienduizend klachten behandeld. Zijn onderzoeken betroffen onder andere klachten jegens de Europese Commissie, de Raad van de EU, het Europees Parlement, de Europese Rekenkamer en de Europese Centrale Bank. De ombudsman wordt gewoonlijk voor een periode van vijf jaar gekozen door het Europees Parlement. Söderman, die in 1999 voor een tweede ambtstermijn werd gekozen, besloot vorig jaar vervroegd op te stappen.

Elke ingezetene van een EU-lidstaat heeft het recht zich tot de ombudsman te wenden als hij zich benadeeld voelt door `wanbeheer' door instellingen of organen van de EU. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan machtsmisbruik, veronachtzaming, onwettige procedures, discriminatie of gebrekkige informatie. Via een speciaal klachtenformulier kan de burger zijn probleem voorleggen aan de Ombudsman, die hij vervolgens beslist of hij de klacht kan behandelen. Is dit het geval dat stelt hij een onderzoek in en probeert hij een schikking te arrangeren. Lukt dit niet dan doet hij de instelling aanbevelingen.