Invasie Irak

Op zaterdag 18 januari worden in de VS massale demonstraties gehouden tegen de voorgenomen, door de Amerikanen geleide invasie van Irak. Op 27 januari brengt de leider van het VN-inspectieteam zijn eerste rapport uit aan de Veiligheidsraad. De Amerikaanse regering heeft verklaard dat Irak al zodanige inbreuken heeft gepleegd op de Veiligheidsresolutie, dat optreden lees militair ingrijpen gewettigd is. De algemene verwachting van deskundigen is dat Amerika, met of zonder instemming van de Verenigde Naties, begin februari de aanval begint. Alleen sterke binnenlandse oppositie en druk vanuit de Veiligheidsraad, de NAVO en de Europese Unie kunnen de VS daar nu nog van afhouden.

NRC Handelsblad vestigt zijn hoop op deze instituties in het hoofdartikel (31 december), waarin de krant zich tegen deze oorlog uitspreekt wegens de gevolgen en ,,de prangende vraag'' naar de Amerikaanse motieven. ,,Verreweg het beste is geen oorlog, maar voortzetting van de rol die de VN nu spelen'', stelt H.J.A. Hofland, mijns inziens terecht, in dezelfde krant.

Wat moet er dan wel gebeuren? Op basis van de Veiligheidsraadresolutie moet het inspectie- en controleregiem van de VN zodanig worden versterkt en verlengd dat, in eerste instantie, Saddam Husseins onaanvaardbare activiteiten aan banden worden gelegd. Gedurende de komende maanden kan ,,dwingende diplomatie'' verder voor een doelmatige oplossing zorgen.

Aan Israël en de Palestijnen moet een concreet en aan tijd gebonden, rechtvaardig en rechtmatig plan worden opgelegd, waarvan de uitvoering en instandhouding worden verzekerd door een door de VN gesanctioneerde vredesmacht. Ondertussen moet `internationaal terrorisme' worden benoemd en bestreden. Terrorisme is geen ideologie zoals bijv. fascisme en communisme, maar een middel. Het `vrije Westen' moet, tezamen met gematigde islamieten en anderen, zich verdedigen tegen extremistische islamieten, waarbij niet voorbij moet worden gegaan aan onderliggende oorzaken en, deels terechte, grieven.

Het Palestijns nationaal-terrorisme onder een noemer brengen met Al-Qaeda's internationaal-terrorisme, en bovendien voorbarig beweren dat Saddam deze groeperingen voorziet van massavernietigingswapens, leidt onherroepelijk tot een `selffulfilling prophesy' met mogelijk catastrofale gevolgen.

    • J.J.W. van Waning den Haag