VVD

NORMEN EN WAARDEN

Trots zijn op Nederland, op onze waarden en normen zoals die in onze Grondwet zijn vastgelegd. Vrijheid van meningsuiting, het verbod op discriminatie op grond van ras of seksuele voorkeur, en de gelijkwaardigheid van man en vrouw in onze samenleving. Dat wil de VVD graag behouden.

OPENBAAR BESTUUR

Kleine, slagvaardige overheid, taken: veiligheid, rechtshandhaving, ruimtelijke ordening en infrastructuur, bescherming kwetsbare groepen. Behoud drie bestuurslagen als ontworpen door Thorbecke. Niet meer dan één minister per departement. Minder rijksregels, overheid afrekenen op prestaties. Regelgeving snoeien. Alle openbare overheidsdocumenten op internet.

INTEGRATIE & MIGRATIE

Subsidies die louter gericht zijn op etnische groepen, moeten worden afgeschaft. Migranten die zich al in Nederland gevestigd hebben, moeten de Nederlandse taal machtig zijn en zich gedragen naar in de Grondwet opgenomen normen en waarden. In het onderwijs moet aandacht besteed worden aan de inhoud van die grondwet. Inburgeringcursussen worden verplicht, wie daar niet aan meedoet loopt het risico van sancties.

BUITENLANDS BELEID

Buitenlands beleid moet nationale belangen behartigen en vrede en stabiliteit in wereld bevorderen. Open grenzen in de Europese Unie en vrije handel in de wereld, die ook van belang is voor ontwikkelingslanden. EU beperken tot zaken waartoe lidstaten afzonderlijk minder goed in staat zijn. Uitbreiding EU en NAVO positief, maar geen doel op zich. Genereuze ontwikkelingssamenwerking, maar niet meer dan nu.

LANDBOUW & MILIEU

De prijs- en inkomenssteun voor agrariërs door de Europese Unie moet geleidelijk beëindigd worden. Het aantal regels voor agrariërs moet minder worden. Het non-vaccinatie beleid moet ter discussie komen te staan. De VVD wil het opwekken van kernenergie niet uitsluiten.

WONEN

Meer mogelijkheden voor starters op woningmarkt. Meer concurrentie tussen aanbieders organiseren. Groter aanbod goedkope koopwoningen. Meer vrijheid voor plattelandsgemeenten om te bouwen. Afblijven van hypotheekrenteaftrek. Onroerendezaakbelasting afschaffen.

MOBILITEIT

Optimaliseren bestaande wegennet. Spoedwet wegverbreding ( nu in behandeling bij Tweede Kamer). Aanpassing maximumsnelheid: sneller waar het kan, langzamer waar het moet. Benzineaccijns met 8 eurocent verlagen. Voldoende treinen die ook op tijd rijden.

ZORG

In een nieuwe algemene zorgverzekering dekt een wettelijk verplichte standaardpolis alle noodzakelijke vormen van zorg. Via de hoogte van het eigen risico worden burgers kostenbewust gehouden. De premie houdt rekening met leeftijd, inkomen en gezondheid. Hierdoor vindt concurrentie plaats tussen zorgverzekeraars op prijs, service en kwaliteit. De overheid bewaakt de kwaliteit.

OVERHEIDSFINANCIËN

Staatsschuld hoeft niet meer in één generatie afgelost te worden, begroting in evenwicht is het doel voor 2006 (ergo: 8,5 miljard bezuinigen). Afschaffing onroerendezaakbelasting, loonmatiging tot maximaal inflatieniveau. Extra geld voor veiligheid (500 miljoen), infrastructuur (300 miljoen) en jeugdzorg (150). Lastenverlichting naar kinderopvang (200 miljoen) en verhoging arbeidskorting (200 miljoen). Terugdringen papierberg met twee miljard euro.

WERK & INKOMEN

Net als in de WW moet er een referte-eis van vier jaar komen in de WAO. Dat betekent dat iemand die de afgelopen vijf jaar minder dan vier jaar heeft gewerkt geen WAO-uitkering kan krijgen. Ook de toegang tot andere sociale-zekerheidsregelingen moet scherp worden bewaakt. Werklozen boven de 57,5 jaar moeten weer gaan solliciteren.

ONDERWIJS

De kwaliteit van het onderwijs is niet in orde. Scholen moeten meer vrijheid krijgen om eigen beleid te maken, de overheid formuleert alleen de exameneisen. Ook moet er meer ruimte komen voor marktwerking en concurrentie. Universiteiten en hogescholen moeten internationaal de concurrentie aan. Het lerarentekort moet bestreden worden door het vak aantrekkelijker te maken. Voor jeugdzorg en opvoedingsondersteuning komt 150 miljoen euro extra vrij.

VEILIGHEID

De politie heeft bij fouillering altijd het recht om te vragen naar een identiteitsbewijs. Verboden wapenbezit moet harder worden aangepakt. Ouders dragen medeverantwoordelijkheid voor het criminele gedrag van hun kinderen en moeten daarop aangesproken kunnen worden. Mensen die ingrijpen bij geweld op straat, moeten meer waardering krijgen. Opgelegde straffen moeten na veroordeling volledig worden uitgezeten.