SP

NORMEN EN WAARDEN

Een overheid die de tweedeling vergroot, mensen op zichzelf terugwerpt, de `sorrydemocratie' accepteert en het woord solidariteit niet meer kent, draagt bij aan normvervaging en verliest mede daarom haar moreel gezag ten opzichte van de burgers.

OPENBAAR BESTUUR

Sponsoring partijen verbieden, subsidiëring naar ledental. Minderheid (bv 1/5 deel) Kamer kan parlementair onderzoek opzetten. Invoering landelijk, provinciaal en gemeentelijk referendum, volksinitiatief mogelijk. Burgemeester kiezen door en uit gemeenteraad. Provincies vervangen door kleinschaliger regioprovincies. Monarchie afschaffen, parlement kiest staatshoofd.

INTEGRATIE & MIGRATIE

Het stemrecht moet verruimd worden zodat meer allochtonen kunnen kiezen. Een nieuw plan moet volwaardige participatie en maatschappelijke ontwikkeling van allochtonen verbeteren. Segregatie moet worden tegengegaan en de mogelijkheden van taalonderwijs worden verbeterd. De manier waarop veel migranten een plaats hebben veroverd in de Nederlandse samenleving geeft aan dat integratie geen illusie is, maar een reële mogelijkheid.

BUITENLANDS BELEID

Uit de NAVO. Organisaties als de VN, het IMF en de Wereldbank democratiseren. Grotere rol VN in verdeling welvaart en ontwikkelingssamenwerking. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Bevriezing overdracht bevoegdheden aan EU tot democratisch gat is gedicht. Referendum over uitbreiding EU. Belasting op internationaal kapitaalverkeer. Meer geneesmiddelen Derde Wereld.

LANDBOUW & MILIEU

Geen gasboringen in de Waddenzee en de Biesbosch. De kerncentrale in Borssele moet zo snel mogelijk gesloten worden. Het gebruik van zonne- en windenergie moet gestimuleerd worden. Bestrijdingsmiddelen die volgens Nederlandse criteria schadelijk zijn moeten verboden worden, ongeacht de regels van de Europese Unie. De Europese exportsubisidies voor agrariërs moeten worden stopgezet. Genetische manipulatie van landbouwgewassen verbieden.

WONEN

Meer aandacht voor sociale woningbouw. Geen huurverhoging. Overheid meer greep op ruimtelijke ordening, woonruimte eerlijker verdelen. Garantie voor aftrek hypotheekrente tot aankoopbedrag van maximaal 225.000 euro.

MOBILITEIT

Overheid moet weer zeggenschap krijgen over openbaar vervoer, de NS voorop. Meer comfort in openbaar vervoer. Noodplan Spoor maken om vertragingen te stoppen. Meer investeren in bussen trams en metro. Autolasten koppelen aan gebruik, minder asfalt. Schonere auto`s.

ZORG

Er moet een brede nationale zorgverzekering komen voor alle burgers. Hierdoor wordt de zorg op orde gebracht en de huidige tweedeling (arm, rijk) tegengegaan. De premie is gebaseerd op solidariteit en op draagkracht. Het basispakket moet alle medisch noodzakelijke en maatschappelijk gewenste zorg bevatten. De wachtlijsten moeten worden weggewerkt en streekziekenhuizen moeten openblijven.

OVERHEIDSFINANCIËN

Ruim zeven miljard bezuinigen, vooral op defensie, openbaar bestuur en wegverbreding. Lastenverzwaring van acht miljard euro. Totaal tien miljard van die bezuinigingen en lastenverwaring gaat terug de maatschappij in, voornamelijk naar sociale zekerheid, onderwijs en zorg. De resterende vijf miljard wordt gebruikt om het gat op de begroting te dichten, zodat in 2007 geen tekort meer onstaat.

WERK & INKOMEN

De privatisering van de Ziektewet moet worden teruggedraaid. Grote bedrijven moeten zieke werknemers maximaal 6 weken doorbetalen, kleine bedrijven twee weken. Daarna moet de overheid het overnemen. Rechten van WAO'ers mogen niet worden aangetast of worden beperkt tot mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn. Gesubsidieerde banen worden gewone banen. De inkomens van ouderen met alleen AOW moeten omhoog.

ONDERWIJS

Ouderbijdragen en het verplichte lesgeld in het voortgezet onderwijs worden zo snel mogelijk afgeschaft. Sponsoring door scholen moet worden verboden. Het salaris van leraren moet centraal worden vastgelegd om verschillen in beloning tegen te gaan. De studiebeurs moet zonder voorwaarden worden verstrekt en moet hoger. Het stichten van `megascholen' wordt tegengegaan.

VEILIGHEID

De capaciteit voor opsporing, vervolging en berechting van witteboordencriminaliteit, zoals in de bouwwereld, moet worden geïntensiveerd. Onderzoek moet uitwijzen of het mogelijk is gemeentelijke budgetten voor de politie te vormen. Geldboetes moeten inkomensafhankelijk worden gemaakt. Dat geldt ook voor verkeersboetes. Het Europees arrestatiebevel moet worden afgeschaft omdat het op gespannen voet staat met de Nederlandse rechtsstaat.