SGP

NORMEN EN WAARDEN

De discussie over de noodzaak van normen en waarden kan alleen positief uitwerken als er ook werkelijk wordt aangehaakt bij wat de hoogste Wetgever ons duidelijk maakt over gezag en vrijheid, over recht en onrecht.

OPENBAAR BESTUUR

Geen referenda en gekozen burgemeester, geen verhoging subsidie politieke partijen. Na noodzakelijke herindelingen bestuur dicht bij burger via wijkraden, dorpsraden of deelgemeenteraden. Openbaarheid en deregulering nodig. Wetten, regels en overheidsbesluiten op internet. Politiek Den Haag moet dualer. Toetsing wetten aan klassieke grondrechten in Grondwet.

INTEGRATIE & MIGRATIE

Onderwijs mag niet plaats vinden in allochtone talen. Deze talen zijn een verantwoordelijkheid van allochtone organisaties. De SGP zegt er `veel verdriet' van te hebben dat andere godsdiensten, met name de islam, steeds vastere grond in de Nederlandse samenleving krijgen. Elke nieuwkomer moet een inburgeringscursus volgen. De rol van het protestantisme in de geschiedenis van Nederland moet daarin worden uitgelegd.

BUITENLANDS BELEID

Prioriteit deelname vredesmissies NAVO boven VN, deelname aan snelle interventiemacht NAVO. Verdere uitbreiding NAVO. Steun voor VN-waarnemersmissie naar Molukken. Turkije en Oekraïne horen niet in EU. Uitgebreide campagnes om burger `Europees gevoel' bij te brengen zijn verspilling van gemeenschapsgeld. Geen Palestijnse staat.

LANDBOUW & MILIEU

Dezelfde eisen die gelden voor Nederlandse agrarische producten moeten gelden voor geimporteerde producten. Voor het toelaten van gewasbeschermingsmiddelen moeten alle landen van de Europese Unie één lijn trekken. BTW-heffing afschaffen voor biologische producten. Gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, daarbij krijgt ook het inzetten van zeppelins aandacht. Invoeren van een kilometerheffing voor automobilisten in plaats van wegenbelasting.

WONEN

Meer investeren in goede, maar goedkope huur- en koopwoningen. Winst bij grondverkoop dure woningen gebruiken voor goedkope woningen. Hypotheekrenteaftrek tot 250.000 euro handhaven.

MOBILITEIT

Mobiliteitsvraag afremmen. Niet meer rails en asfalt. Betere afstemming wonen en bedrijfsterreinen. Kilometerheffing invoeren, wegenbelasting afschaffen.

ZORG

Zorg voor de ander is allereerst een zaak van het hart en een liefdesdienst aan de naaste. Mantelzorg en vrijwilligerswerk moeten dan ook actief worden gestimuleerd. Van de overheid worden de komende jaren extra inspanningen verwacht. De wachtlijsten moeten worden weggewerkt en kleinschalige ziekenhuizen moeten in stand worden gehouden.

OVERHEIDSFINANCIËN

Begrotingsevenwicht in 2007 is het doel, aflossen staatsschuld afhankelijk maken van conjunctuur. Bij overschot boven 0,6 procent van het bruto binnenlands product extra geld gebruiken voor investeringen. Totaal 5,5 miljard bezuinigen, met name bij rijksoverheid, subsidies en modernisering sociale zekerheid. Voor 1,7 mld lastenverzwaring, door beperken hypotheekrenteaftrek en verhogen accijns tabak en alcohol. Extra geld naar zorg, onderwijs en veiligheid.

WERK & INKOMEN

Zieke werknemers moeten zoveel mogelijk worden begeleid door arbeidsdeskundigen en niet door medici, om medicalisering te voorkomen. Mensen die nog kunnen werken, kunnen kiezen tussen een andere baan of omscholing. Als de nieuwe baan inkomensverlies betekent, moet de overheid het gat dichten. Uitkeringen mogen niet worden verlaagd. De vergroting van de arbeidsparticipatie is de belangrijkste opgave voor de komende tijd.

ONDERWIJS

In de les moeten de eer aan God en naastenliefde voorop staan. Vernieuwingen die de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komen, zoals de Tweede Fase, moeten worden teruggedraaid. Aan Grondwetsartikel 23, dat de vrijheid van het stichten van scholen garandeert, mag niet getornd worden. Het salaris van de leraar moet hoger. Ook moeten er betere secundaire arbeidsvoorwaarden komen.

VEILIGHEID

In huizen van bewaring is de overheid verantwoordelijk voor voldoende christelijke pastorale zorg. Overmatig alcoholgebruik moet worden tegengegaan. De mogelijkheden van digitaal rechercheren moeten worden uitgebreid om het aanbieden van pornografisch materiaal op internet te bestrijden. De politie moet met 8.000 formatieplaatsen worden uitgebreid. Handhaven is een kerntaak van de overheid, zeker op het gebied van veiligheid.