PvdA

NORMEN EN WAARDEN

Nieuwkomers moeten zich vertrouwd maken met de normen die in onze wetten zijn vastgelegd. Daarbij horen ook de beginselen van scheiding van kerk en staat en van gelijkwaardigheid van man en vrouw en de gelijkwaardigheid van hetero- en homoseksuelen.

OPENBAAR BESTUUR

Correctief referendum niet afschaffen, maar in grondwet. Onafhankelijk controle-orgaan voor toezicht op herkomst geld politieke partijen. Kiesstelsel veranderen in systeem met twee stemmen: één voor landelijke lijst en één voor regionale kandidaat. Nationale Ombudsman een keer per jaar naar Kamer voor klachten burgers. Burgmeester gekozen door gemeenteraad.

INTEGRATIE & MIGRATIE

De overheid moet voldoende mogelijkheden bieden om migranten taal- en inburgeringcursussen te laten volgen. Niet-Nederlanders krijgen kiesrecht, migranten moeten zich vertrouwd maken met de in Nederland geldende normen en wetten, zoals het beginsel van gelijkwaardigheid van man en vrouw en die van homo- en heteroseksuelen. Bij woningtoewijzing krijgen gemeenten een belangrijke taak in het voorkomen van eenzijdig samengestelde woonwijken.

BUITENLANDS BELEID

Minister voor ontwikkelingssamenwerking in plaats van staatssecretaris. Budget naar 1 procent van bruto binnenlands product. Afschaffen handelsbarrières, versterking invloed burgers, vakbonden en regeringen op internationaal bedrijfsleven, goedkope medicijnen voor aids-patiënten in Afrika. Bijdragen aan vredesoperaties en strijd tegen terrorisme, mits door VN gesanctioneerd. Doorgaan uitbreiding EU, democratisering EU.

LANDBOUW & MILIEU

Er moet een minister voor milieu komen. Daarnaast wil de partij dat de kerncentrale in Borssele aan het eind van 2003 gesloten wordt. Ook moet er een wet openbaarheid voedselinformatie komen waardoor de consument informatie over samenstelling en productiewijze van het voedsel kan eisen.

WONEN

Voor iedereen goede woonruimte. Hypotheekrenteaftrek voor hoogste inkomens verminderen bij nieuwe leningen. Belastingaftrek reeds afgesloten hypotheken handhaven. Versnelde productie voor lage en middeninkomens. Eigenwoningforfait eerste vijf jaar na aankoop verlagen. Spaarregeling starters. Nationale bebouwingstax die bouwen in open ruimte belast. Ruimte voor plattelandsgemeenten om eigen bevolkingsgroei op te vangen.

MOBILITEIT

Als uitbreiding wegennet nodig is dan bij voorkeur door verbreding bestaande wegen. Kilometerheffing invoeren, gelijktijdig verlaging brandstofaccijns. NS directer aanspreken op prestaties. Lightrail-systemen rond de grote steden.

ZORG

Er kom één nieuw breed basispakket, de Gepaste Zorgpolis, die alle noodzakelijke zorg bevat. De premie stijgt met het inkomen. De wachtlijsten worden weggewerkt door extra geld beschikbaar te stellen voor zorginstellingen die beter presteren. Spreiding en bereikbaarheid van zorg zijn belangrijk. Kleine ziekenhuizen worden in stand gehouden.

OVERHEIDSFINANCIËN

In totaal 6,9 miljard bezuinigen, waarvan 3,5 miljard naar de staatsschuld gaat en de rest geïnvesteerd wordt in met name zorg, onderwijs, veiligheid en woonbeleid. PvdA neemt afscheid van feitelijk overschot op begroting en hanteert vanaf nu een `structureel' saldo, dat op 0,3 uitkomt in 2007. Aflossing staatsschuld op lager pitje. Lastenverlichting vooral gericht op creëren werkgelegenheid en voorbereiden nieuw zorgstelsel.

WERK & INKOMEN

Het SER-voorstel voor de WAO wordt ondersteund. Maar de financiële prikkel voor werkgevers, die erin bestaat dat zij een hogere premie betalen naarmate meer van hun werknemers in de WAO zitten, moet wel gehandhaafd blijven. De gesubdisieerde banen moeten blijven bestaan. Het lokale armoedebeleid moet worden versterkt. De uitkeringen blijven meegroeien met de loonontwikkeling. Een welvaartsvaste AOW blijft gegarandeerd.

ONDERWIJS

Scholen moeten de kans krijgen onderwijs naar eigen inzicht te geven. Er komt extra geld om de scholen schoner en de klassen kleiner te maken. Goede leraren moeten extra beloond worden. Meer onderwijsassistenten moeten de werkdruk in het onderwijs verlagen. Leerlingen krijgen meer vrijheid om werk en school te combineren. De bezuinigingen op het hoger onderwijs worden teruggedraaid. De studieschuld wordt naar rato van inkomen terugbetaald.

VEILIGHEID

Preventief fouilleren en cameratoezicht zijn onder voorwaarden op specifieke plekken nodig. Er komt meer toezicht op straat en in het openbaar vervoer. Slachtoffers van criminaliteit moeten sneller aangifte kunnen doen, politie en justitie moeten duidelijk maken dat ze aan vervolging van de aangifte werken. Ook overheden moeten strafrechtelijk kunnen worden vervolgd en bestraft voor het plegen van ernstige strafbare feiten.