Lijst Pim Fortuyn

NORMEN EN WAARDEN

De LPF wil dat reeds ,,in Nederland aanwezige vreemdelingen'' en nieuwe immigranten de Nederlandse normen en waarden respecteren en een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Daarbij ligt de nadruk meer op plichten dan rechten.

OPENBAAR BESTUUR

Gekozen burgemeester, gekozen minister-president. Discussie starten over grondwet: gelijkheidsbeginsel versus vrijheid van meningsuiting. Snoeien in regelgeving. Burgers vroegtijdig bij plannen betrekken. Betere service burgers. Bezem door bureaucratie. Geen overheidsbrochures in vreemde talen. Meer en beter luisteren naar burger (referendum uitbreiding EU).

INTEGRATIE & MIGRATIE

Nieuwkomers komen pas na tien jaar in aanmerking voor het Nederlandse staatsburgerschap. Overheidsbrochures in buitenlandse talen worden afgeschaft. Wie zich in Nederland wil vestigen, moet de Nederlandse taal machtig zijn voordat permanente verblijfsvergunningen worden verleend. De minimumleeftijd voor gezinsvorming wordt 24 jaar. Nieuwkomers krijgen gefaseerd toegang tot sociale voorzieningen in Nederland.

BUITENLANDS BELEID

Opvang van vluchtelingen in eigen regio via het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). In de Europese Unie niet voor de troepen uitlopen op gebied van landbouw.

LANDBOUW & MILIEU

Nederland moet met het uitvoeren van de Europese regels voor de agrarische sector niet voor de troepen uitlopen. Ook moet de papieren rompslomp voor tuinders en boeren verminderd worden.

WONEN

Meer aandacht wonen voor ouderen.

MOBILITEIT

Eerst infrastructuur openbaar vervoer op orde, dan nieuwe projecten. Geen autootje pesten, veiligheid openbaar vervoer vergroten. Blunders megaprojecten (Betuwelijn) voorkomen. Kwartje van Kok: ,,terug aan de pomp''.

ZORG

Recht op gezondheidszorg van 1 januari tot en met 31 december. Er komt een zorgstelsel dat concurrentie onder zorgverzekeraars en zorgaanbieders bevordert. Hierdoor verminderen de kosten in de zorg en verdwijnen de wachtlijsten. Het zijn niet langer de managers maar de dokters die de zorgprocessen sturen. Bovendien worden streekziekenhuizen in stand gehouden.

OVERHEIDSFINANCIËN

In totaal 18,9 miljard bezuinigen door onder meer vacaturestop overheid, terugdringen subsidies (zeven miljard), beter aanbesteden (vier miljard) en verminderen budget ontwikkelingssamenwerking (vier miljard). Na `repareren' gat in de begroting (10 miljard, aflossen staatsschuld gaat door) resteert 9 miljard voor nieuw beleid, vooral op gebied van veiligheid (hogere salarissen agenten), zorg (betere salarissen verplegers) en lastenverlichting (twee miljard).

WERK & INKOMEN

De LPF wil onderzoeken of de WAO drastisch kan worden herzien. De WAO is te veel gebruikt als riante afvloeiingsregeling. Er moeten veel meer financiële prikkels komen om het ziekteverzuim te verminderen. Zwart werk moet wit worden, door een ander systeem van belastingen en uitkeringen. De huidige gesubsidieerde banen worden afgeschaft. Huismoederschap is ook werk, want er is niets mis met een zorgzame en enthousiaste huismoeder.

ONDERWIJS

Scholen zijn nu te onveilig en de leraar krijgt te weinig respect. Daarom worden zij verplicht normen en waarden over te brengen op leerlingen. Jongeren moeten verplicht een sociale dienstplicht volgen. Meer autonomie voor het onderwijs door knellende regels af te schaffen.

VEILIGHEID

Criminele illegalen moeten direct worden uitgezet. Daarbij moet meteen een `ongewenstverklaring' worden opgelegd zodat terugkeer onmogelijk wordt. Preventief fouilleren moet mogelijk worden in stations, uitgaanscentra en openbaar vervoer. Voor ernstige geweldsdelicten moeten minimumstraffen worden ingevoerd. TBS-gedetineerden mogen niet meer op proefverlof. Twee gevangenen in één cel moet wettelijk mogelijk gemaakt worden.