Leefbaar Nederland

NORMEN EN WAARDEN

Verbeter de wereld en begin bij jezelf.

OPENBAAR BESTUUR

Meer directe democratie, zoals referendum en volksinitiatief. Directe agendering in Tweede Kamer mogelijk door minimaal 12.500 kiesgerechtigden. Zoveel mogelijk decentralisering. Rechtstreeks kiezen minister-president, commissaris Koningin en burgemeester. Betere beloning gemeenteraadswerk. Als onredelijk en ondemocratisch ervaren gemeentelijke herindelingen terugdraaien.

INTEGRATIE & MIGRATIE

Nieuwkomers moeten verplichte inburgeringscursussen volgen die gericht zijn op de Nederlandse taal, de cultuur en geschiedenis. Wie daarvoor slaagt, krijgt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Jongeren uit migrantengroepen mogen geen partner uit het buitenland laten overkomen tenzij beiden geslaagd zijn voor het inburgeringexamen en in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het bezit van dubbele nationaliteit moet worden afgeschaft.

BUITENLANDS BELEID

Door geen enkele staat gedomineerde internationale rechtsorde om mondiale problemen op te lossen. Voor Palestijnse staat. Militair ingrijpen in Irak na VN-besluit bij schending VN-resoluties. Referendum over verdere uitbreiding EU. Antillen en Aruba worden Nederlandse provincie of onafhankelijke staat. Niet meer dan 0,7 procent van het bruto binnenlands product voor ontwikkelingssamenwerking.

LANDBOUW & MILIEU

Geleidelijke beëindiging van de Europese subisidies voor boeren. Het aantal regels voor boeren moet verminderd worden. Genetische modificatie van voedsel toestaan als het bijdraagt aan een duurzame land- en tuinbouw.

WONEN

Huisvesting studenten verbeteren. Meer flatgebouwen in omgeving universiteiten en hogescholen inrichten. Huur kamers betaalbaar maken.

MOBILITEIT

In de spits de tweebaanswegen omvormen tot driebaanswegen. Vrachtverkeer over vluchtstroken. Woon- en werkgebieden samenvoegen om ,,onnodige'' mobiliteit tegen te gaan. Via brandstofaccijns autogebruik belasten. Waar het kan maximumsnelheid verhogen van 100 naar 120 kilometer per uur.

ZORG

Er moet een einde komen aan de trend tot schaalvergroting. Kleine ziekenhuizen hebben de voorkeur. De gezondheidszorg moet toe naar een vraaggestuurde financiering. Verder moeten burgers in een nieuwe verplichte zorgverzekering kunnen kiezen voor een inkomensafhankelijke of een nominale premie. Het standaardpakket is in beide systemen gelijk. De keuze voor de zogenaamde Drion-pil ligt bij de individuele burger.

OVERHEIDSFINANCIËN

Handhaven Zalmnorm, aflossen staatsschuld bij economische malaise iets vertragen. Schrappen in papierberg voor bedrijven, verbeteren fiscaal vestigingsklimaat. Algemene lastenverlichting boven specifieke lastenverlichting. Kwartje van Kok terug naar de automobilist, afschaffing van successie- en schenkingsrechten. Spaarloon en lijfrenteaftrek blijven bestaan. BTW-tarief op `duurzame producten' (Max Havelaar) verlagen.

WERK & INKOMEN

De WAO-keuring moet verbeteren: in het hele land moeten dezelfde normen worden gehanteerd en mensen moeten zo min mogelijk worden afgekeurd, maar worden beoordeeld op wat zij nog wél kunnen. De premiedifferentiatie voor werkgevers moet verdwijnen. De verplichte verzekeringspremies voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid moeten worden afgeschaft. Werknemers moeten zelf kiezen of zij zich willen bijverzekeren tegen inkomensverlies.

ONDERWIJS

Zo veel mogelijk tegengaan van opgelegde regels van het ministerie. De kwaliteit van schoolgebouwen, ICT en leermiddelen moet omhoog om de druk op leraren te verlichten. Alle docenten moeten minimaal één dag per week besteden aan vergaderen en bijscholen. Spreiding van allochtone kinderen om de vorming van `zwarte scholen' tegen te gaan. Het hoger onderwijs mag niet verder commercialiseren.

VEILIGHEID

Administratieve fouten in een strafproces mogen niet meer tot vrijspraak leiden. Er moet strafrechtelijke groepsaansprakelijkheid worden ingevoerd bij zware delicten als openlijke geweldpleging of moord. Rechters mogen geen nevenfuncties meer hebben als daardoor de schijn van belangenverstrengeling bestaat. Misdrijven in de financiële sector moeten vaker via het bestuursrecht en niet altijd via het strafrecht worden afgedaan.