de Conservatieven.nl

NORMEN EN WAARDEN

De linkse kerk heeft verzaakt de immigranten onze normen en waarden en onze taal te leren. Een belangrijk gevolg hiervan was, dat immigranten bij voorbaat minder kansen in onze maatschappij hadden.

OPENBAAR BESTUUR

Democratie zo dicht mogelijk bij de burger. Referendum voor belangrijke politieke besluiten en voor het kiezen van personen die publieke ambten vervullen, zoals burgemeesters en commissarissen van de koningin. Invoering onafhankelijke constitutionele toets op door het parlement en regering opgestelde wetgeving.

INTEGRATIE & MIGRATIE

Asielzoekers moet duidelijk worden gemaakt dat zij niet definitief in Nederland kunnen blijven. Asielzoekers die zich schuldig maken aan criminaliteit worden teruggestuurd. Immigratie middels gezinshereniging moet sterk worden teruggedrongen. Elke radicale Islamitische uiting moet worden aangepakt, radicale organisaties moeten worden verboden. Het verdrag van Schengen moet worden opgezegd. Emancipatie van allochtone vrouwen bevorderen.

BUITENLANDS BELEID

Geen uitbreiding EU met tien landen per 1 mei 2004, voldoen niet aan criteria, zou leiden tot legale stroom misdadigers en hoeren. Referendum over uitbreding. Landbouwsubsidies EU geleidelijk afschaffen. Voor ontwikkelingslanden geen miljarden hulp, maar Europese markt open. Verdrag van Schengen opzeggen om nieuwe (moslim-)migranten te weren.

LANDBOUW & MILIEU

Alle landbouwsubisidies van de Europese Unie moeten geleidelijk worden afgeschaft.

WONEN

Hypotheekrenteaftrek blijft gehandhaafd, overdrachtsbelasting wordt afgeschaft. Doorstroming op de markt bevorderen. Het vergaand terugdringen van de immigratie levert op lange termijn tienduizenden woningen op voor mensen met lagere inkomens. Huisjesmelkers (woningcoörporaties) die aan illegalen verhuren zullen worden aangepakt.

MOBILITEIT

Voor aanpak knelpunten in wegennet de goedkoopst mogelijke oplossing kiezen. Bouw van nieuwe wegen aan banden, bevoegdheid bij provincies en gemeenten. Natuur en dier ontzien. Spreiding woon- werkverkeer om de spits af te zwakken.

ZORG

Marktwerking is nodig om efficiëntie in de gezondheidszorg te bevorderen. Het huidige budgetteringssysteem moet worden afgeschaft. Aan de fusiegolf van ziekenhuizen moet een einde komen. Zorg moet bereikbaar en persoonlijk zijn. Meer investeren in opleidingen van artsen en verpleegkundigen. Een nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) waakt over de voedselveiligheid in Nederland.

OVERHEIDSFINANCIËN

Doorgaan met aflossen staatsschuld. Minder geld naar ontwikkelingshulp. Geen geld naar allerlei milieuprojecten die heel veel geld kosten en niets opleveren. Alle departementen (behalve onderwijs en politie) jaarlijks 5 procent korten op hun budget, minder externe adviseurs inhuren, stoppen met Europese landbouwsubsidies, korten op de publieke omroep.

WERK & INKOMEN

In ons land is het sociale verzekeringsstelsel haar doel ver voorbij geschoten. Het sociale vangnet, bedoeld voor mensen die het echt nodig hebben, is verworden tot een hangmat. De meeste sociale verzekeringen moeten in handen komen van particuliere verzekeraars. Zij hebben baat bij zo weinig mogelijk uitkeringen. Zij worden dus niet met overheidsgeld in leven gehouden. De site meldt verder: De werkgelegenheidsparagraaf wordt nu herschreven.

ONDERWIJS

Scholen moeten bedrijfsmatig bestuurd worden en zelf de beschikking krijgen over subsidiegeld. Meer administratief personeel om de grote uitval van leraren te bestrijden. De fusiegolf in het voortgezet en beroepsonderwijs moet bestreden worden. Scholen moeten meer tot centrum van voorschoolse en naschoolse opvang gemaakt worden. Door kinderen langer op school te houden, worden tweeverdienende ouders ontlast.

VEILIGHEID

Softdrugs moeten worden gelegaliseerd zodat de vrijkomende capaciteit van de politie kan worden ingezet voor de bestrijding van 'echte criminaliteit'. Preventief fouilleren moet overal in Nederland worden toegestaan. Elke persoon die in aanraking komt met justitie moet verplicht DNA-materiaal afstaan dat wordt opgeslagen in een databank. De sepotbevoegdheid van het openbaar ministerie moet worden afgeschaft.