ChristenUnie

NORMEN EN WAARDEN

De ChristenUnie kiest voor bijbelse waarden. Want die hebben de sterkste verankering die er te bedenken is: het Woord van God. Bijbelse waarden zijn in het belang van het land.

OPENBAAR BESTUUR

Geen staatsrechtelijke vernieuwing nodig, maar meer bestuurlijke zuiverheid. Herstel dualistische verhoudingen regering en parlement. Gezagsherstel overheid. Instelling constitutioneel hof voor toetsen wetten. Toezicht door kwaliteitskamer op ambtenarenapparaat. Nederlandse taal in Grondwet. Bevoegdheid overheid beperkt tot openbare burgerlijke samenleving.

INTEGRATIE & MIGRATIE

Asielzoekers hebben recht op snelle besluitvorming over hun status. Wie daar niet voor in aanmerking komt, moet ook daadwerkelijk worden verwijderd. Het volkshuisvestingsbeleid moet gericht zijn op spreiding van nieuwkomers. Het kiesrecht is uitsluitend voorbehouden aan inwoners die in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. Wie in aanmerking komt voor een officiële verblijfstitel, moet verplicht een inburgeringcursus volgen.

BUITENLANDS BELEID

Internationale gerechtigheid en mensenrechten bevorderen. Optreden van VN en EU tegen staten die sharia (islamitische wetgeving) invoeren en nationale minderheden onderdrukken. Investeren in band met VS. Deelname aan crisisbeheersingsoperaties alleen in NAVO-verband. EU geen opstapje naar politieke unie, Nederland moet herkenbare staatkundige eenheid in EU blijven.

LANDBOUW & MILIEU

Vermindering van de bureaucratische voorschriften voor boeren. Ook de ChristenUnie wil dat er minister voor milieu komt. In plaats van de motorrijtuigenbelasting moet er een heffing per gereden kilometer komen. Zolang de huidige energievoorraad afdoende is, komt er een verbod op gasboringen in de Waddenzee.

WONEN

Vereenvoudiging bouwvoorschriften om productie te verhogen. Meer goedkopere woningen voor starters en ouderen. Meer verkoop van huurwoningen. Snelle herstructurering van achterstandwijken. Aftoppen hypotheekrenteaftrek tot een niveau dat correspondeert met de prijs van de gemiddelde koopwoning (225.000 euro in 2003). Huurwaardeforfait maximaal verlagen.

MOBILITEIT

Kilometerheffing op autogebruik. Afschaffing motorrijtuigenbelasting. Geen grootschalige uitbreiding van het landelijk en regionaal hoofdwegennet. Voorgenomen uitbreidingen heroverwegen. Betere benutting bestaande netwerk.

ZORG

Mensen behoren zich verantwoordelijk te voelen voor het welzijn van de ander. Het nieuwe stelsel van ziektekostenverzekeringen is gebaseerd op die onderlinge solidariteit. Verder staat de geneeskunde in dienst van het leven. De wetten betreffende het toestaan van abortus en euthanasie moeten worden ingetrokken. Beter is het te investeren in goede zorg.

OVERHEIDSFINANCIËN

Aflossen staatsschuld noodzakelijk, overschot van 1 procent van het bruto binnenlands product is het doel. Bij een tekort direct bezuinigen, en bij een overschot van 2 procent extra uitgeven. Betere verantwoording overheidsuitgaven. `Flitskapitaal' belasten, terughoudendheid bij Europese belastingharmonisatie. Zondag wordt weer rustdag.

WERK & INKOMEN

De WAO moet worden gemaximeerd tot 54 uur per huishouden. Arbeidsconflicten en stress (bijvoorbeeld door de combinatie arbeid-zorg) zijn geen reden voor een WAO-uitkering. Een zieke werknemer krijgt een reïntegratiebudget waarvan hij of zij zelf mag bepalen hoe hij dat gebruikt. De AOW blijft welvaartsvast. Ouderen moeten de de keus krijgen langer door te werken zodat ze een flexibele of een extra AOW kunnen opbouwen.

ONDERWIJS

Hoger salaris en betere werkomstandigheden voor schoolpersoneel. Extra geld voor leraren die veel met achterstandsleerlingen te maken hebben. Meer onderwijsassistenten om leerlingen meer individuele aandacht te geven. De werkdruk van leerlingen én docenten in het Studiehuis moet omlaag. Aandacht voor normen en waarden in het hoger onderwijs, onder meer door invoeren van het vak ethiek in het hbo.

VEILIGHEID

Coffeeshops moeten worden gesloten. In gevangenissen moet drugsgebruik onmogelijk worden gemaakt. Verslaafden moeten kunnen worden gedwongen tot afkicken. Het bordeelverbod moet opnieuw worden ingevoerd. Er moet een verplichting voor burgers komen om criminaliteit en vandalisme bij de politie te melden. Burgerinzet bij de bestrijding van criminaliteit en aanhouding van verdachten moet worden beloond.