CDA

NORMEN EN WAARDEN

Prioriteit heeft een betrokken samenleving die betekenis hecht aan waarden en normen, die niet meer aanloopt tegen bureaucratie, tegen achterstanden in het onderwijs en de zorg: een samenleving ook die betrokken en juist daarom veeleisend is op het gebied van integratie en acceptatie.

OPENBAAR BESTUUR

Versterking dualisme en controlerende functie Kamer. Minderheid (eenderde) genoeg voor initiatief parlementaire enquête. Onderzoek naar verkiezing deel Kamer via regionale kiesdistricten. Maximum van twee perioden in functie voor benoemde burgemeesters, commissarissen van de koningin en ministers. Herindeling gemeente alleen met instemming inwoners. Slagvaardiger overheidsorganisatie.

INTEGRATIE & MIGRATIE

Alleen na een met succes afgesloten inburgeringcursus krijgen nieuwkomers een permanente verblijfsvergunning. Nieuwkomers moeten de Nederlandse taal beheersen en er blijk van geven dat zij kennis hebben van de inrichting van de Nederlandse samenleving. Wie bij aankomst in Nederland geen identiteitsbewijs kan laten zien, krijgt geen toegang tot de asielprocedure.

BUITENLANDS BELEID

Handhaving budget ontwikkelingssamenwerking op 0,8 procent van het bruto binnenlands product. Voorwaarden deelname Nederland aan VN-vredesmissies: duidelijk mandaat, militair uitvoerbare opdracht met tijdsduur en deelname grootmacht. Betere Europese afstemming externe betrekkingen en veiligheidsvraagstukken. Democratisering van de Europese Unie door versterking Europees Parlement en Commissie.

LANDBOUW & MILIEU

Nederland moet niet voorop lopen in het toepassen van de Europese regelgeving voor de agrarische sector, maar in de pas lopen met de regels in andere Europese landen. De kerncentrale Borssele moet open blijven, maar er worden geen nieuwe kerncentrales gebouwd. Er moet een Europese BTW-verlaging voor biologische producten komen.

WONEN

Wachtlijsten voor woningen terugdringen door meer gevarieerde bouw. Meer koopwoningen tot 200.000 euro bouwen, tot 25 procent van het totaal. Kleine gemeenten meer mogelijkheden geven eigen bevolking `vast te houden'. In AWBZ wonen en zorg scheiden; geeft ruimte voor meer variatie in wonen en in zorg. Hypotheekrenteaftrek blijft voor iedereen gehandhaafd.

MOBILITEIT

Extra investeren in wegen en openbaar vervoer. Geen nieuwe beprijzingsinstrumenten voordat er alternatieven zijn. Automobilist niet verder op kosten jagen.

ZORG

Patiënten bepalen het zorgaanbod, niet Den Haag. Er komt één nieuw zorgstelsel ter vervanging van het huidige verplichte ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering. De basiszorg zit in een standaardpolis. Via een zorgkorting blijft zorg ook voor mensen met lagere en middeninkomens betaalbaar. Een acceptatieplicht voor de zorgverzekeraars houdt de solidariteit tussen jong en oud, ziek en gezond in stand.

OVERHEIDSFINANCIËN

Totaal 9,5 miljard bezuinigen, vooral op loonmatiging en minder bureaucratie, waarvan 7,45 miljard naar gat op de begroting. In 2007 derhalve overschot van 0,5 procent. Extra half miljard voor veiligheid en onderwijs, een miljard aan lastenverlichting voor de zorg. Onroerendezaakbelasting blijft overeind, kwartje van Kok naar mobiliteitsfonds. Kleine stimulans voor agrarisch natuurbeheer. Minder prestatieloon voor ambtenaren.

WERK & INKOMEN

Een fundamentele herziening van de WAO is nodig. Het CDA stelt zich in grote lijnen achter het SER-advies, waarin een onderscheid tussen volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten wordt gemaakt. Het aantal gesubsidieerde banen moet worden afgebouwd en omgezet in reguliere banen. De overheid moet de armoede bestrijden. Meer dan in het verleden moet de overheid, naast de lagere inkomens, rekening houden met middeninkomens.

ONDERWIJS

Meer autonomie voor scholen om zelf te bepalen hoe het onderwijs wordt gegeven. Nog maar zo'n 60 procent van het curriculum moet uit verplichte vakken bestaan, zoals rekenen en taal. Het moet makkelijker worden voor ouders om zelf een school te stichten. Er komt extra geld vrij om het lerarentekort te bestrijden. Ook moet er geïnvesteerd worden in wetenschappelijk onderzoek.

VEILIGHEID

Veiligheid is een sociaal grondrecht en moet ook als zodanig worden vastgelegd in de Grondwet. De harde kern van hardnekkig criminele jongeren moet strafrechtelijke sociale opvang opgelegd krijgen. De opsporingsmogelijkheden voor de politie, als DNA-technieken en legitimatieplicht, worden uitgebreid.Er wordt extra geld vrijgemaakt voor financiering van 10.000 extra agenten op straat, veiliger buurten en voor uitbreiding van het rechercheapparaat.