Klimaattop ruziet over de prijs van opwarming

Op de achtste klimaatconferentie van de Verenigde Naties in New Delhi is grote onenigheid ontstaan over de slottekst. Morgen bij de afsluiting van de conferentie zouden de 186 deelnemende landen het eens moeten zijn. De Europese Unie is verontwaardigd dat in de tekst nergens het woord `Kyoto' is terug te vinden. Waardoor iedere verwijzing is verdwenen naar het protocol uit 1997 met concrete afspraken over het terugdringen van broeikasgassen, zoals CO2, die verantwoordelijk worden gehouden voor de opwarming van de aarde.

Milieuorganisaties vinden dat het debat wordt overheerst door de Amerikanen, die anderhalf jaar geleden besloten om het Kyoto-protocol uit economische overwegingen niet te ratificeren. Volgens Greenpeace nemen de Amerikaanse onderhandelaars uitsluitend deel aan de conferentie om een akkoord ,,te saboteren, te blokkeren, te verzwakken en uit te stellen''.

De Amerikaanse onderminister Paula Dobriansky, verantwoordelijk voor globalisatie, zei vanmorgen op de conferentie dat de strijd tegen klimaatverandering onmogelijk is ,,zonder economische groei en zonder de uitroeiing van armoede''.

Volgens verschillende deelnemers wordt op de conferentie onvoldoende gepraat over het terugdringen van het broeikaseffect. In plaats daarvan gaat de discussie over het beperken van de schadelijke gevolgen ervan. De ontwerptekst spreekt van de plicht van de geïndustrialiseerde landen om de schade te vergoeden die ontstaat als gevolg van de opwarming van de aarde.

Verder gaat het debat over de vraag of de wereld het zich wel kan permitteren om ontwikkelingslanden ongebreidelde groei toe te staan. Het Kyoto-protocol verplicht alleen de industrielanden hun uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Er is deze week grote druk uitgeoefend op de Indiase premier Vajpayee om toezeggingen te doen met betrekking tot vermindering van de uitstoot van CO2. Maar die heeft dat geweigerd. ,,De uitstoot per hoofd van de bevolking is [in India] slechts een fractie van het gemiddelde op de wereld'', aldus Vajpayee bij de opening van het ministeriële deel van de conferentie. ,,Dit zal nog tientallen jaren zo blijven.'' Het tragische is, volgens de Indiase premier, dat een onevenredig groot deel van de pijnlijke gevolgen van klimaatverandering vooral voelbaar zijn in ontwikkelingslanden.

Uit een onderzoek door verzekeringsmaatschappij Munich Re blijkt dat natuurrampen dit jaar alleen al voor zeventig miljard dollar schade hebben aangericht. De meeste rampen zijn het gevolg van extreme weersomstandigheden. Munich Re, dat al sinds de jaren zestig statistieken bijhoudt van natuurrampen, heeft dit jaar tot september al 526 natuurrampen geteld. Daarbij zijn 9.400 mensen omgekomen, de meesten (ongeveer 8.000) in Azië. De financiële schade is het hoogst in Europa (33 miljard dollar), gevolgd door Azië (14,8 miljard) en Noord-Amerika (7,7 miljard).

Het Kyoto-protocol zal pas in werking treden als Rusland en Canada het ratificeren, omdat, na de EU en enkele andere landen, er alleen dan voldoende landen deelnemen. In Rusland wordt binnenkort in het parlement gesproken over ratificatie. In Canada willen enkele provincies dat het protocol pas wordt geratificeerd als Canada precies heeft vastgelegd wat de gevolgen per provincie zullen zijn. Premier Chrétien is echter vast van plan voor het eind van het jaar zijn handtekening onder het Kyoto-protocol te zetten. Daarna heeft Canada, volgens hem, nog jaren de tijd om de pijn over de provincies te verdelen.