Mario Monti verandert fusietoets

Eurocommissaris Monti (Mededinging) zal het toetsen van fusies door Brussel anders gaan aanpakken. Hij wil zo het risico verkleinen dat het Hof in Luxemburg opnieuw een fusieverbod ongedaan maakt.

De Eurocommissaris wil bij de beoordeling van fusies voortaan een apart panel van experts betrekken, dat een besluit van zijn staf kan terugdraaien. Hierdoor wordt de interne controle op procedures volgens hem versterkt.

Monti reageerde gisteren op de uitspraken van het Hof in Eerste Aanleg, dat deze week het verbod op zowel de fusie van Schneider Electric/Legrand (elektronica) als die van Tetra Laval/Sidel (verpakkingen) ongedaan maakte. Volgens het Hof bevatte Monti's marktanalyses ,,fouten''.

Monti introduceert ook de mogelijkheid van het `stilzetten van de klok'. Bedrijven krijgen daardoor in de laatste fase van de fusieprocedure meer tijd voor het afstoten van activiteiten of andere concessies om hun fusieplan voor Brussel acceptabel te maken. Verder moeten bedrijven gemakkelijker toegang krijgen tot dossiers die bij de procedure van belang zijn.

Monti ontkent dat zijn gezag is ondermijnd. ,,Gezag hebben betekent niet dat men onfeilbaar is.'' Monti kwam versneld met de overigens al aangekondigde hervorming naar buiten om onrust bij belanghebbenden weg te nemen. Hij wil ook zijn staf uitbreiden met meer economen om de kwaliteit van analyses te verbeteren. Ook moet er een chefeconoom komen, zodat een meer onafhankelijk oordeel is gewaarborgd.

Volgens Monti is ook een snellere behandeling door het Hof van beroepszaken van belang om de rechtszekerheid van bedrijven te vergroten. Nu al geldt voor bepaalde fusiedossiers een versnelde beroepsprocedure. Monti steunt pleidooien van het bedrijfsleven deze procedure verder te versnellen. Het Hof moet dan van de lidstaten wel meer middelen krijgen.

Hij verwierp de suggestie het Amerikaanse systeem over te nemen, waarbij toezichthouders de fusie vooraf aan de rechter voorleggen. Hij onderstreepte dat bedrijven voorkeur hebben voor het huidige systeem, omdat in de EU in tegenstelling tot de VS vastgestelde beslistermijnen gelden.

SUPER MARIO: pagina 15

    • Hans Buddingh'