Trouwambtenaar met gewetensnood kan naar rechter

De Leeuwarder trouwambtenaar Nynke Eringa-Boomgaardt, die vanuit haar geloofsovertuiging weigert homohuwelijken te voltrekken, is ook juridisch gezien ambtenaar. Dit heeft de Leeuwarder bestuursrechter bepaald in een zaak die zij aanspande tegen de gemeente.

De gemeente vond dat ze als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch gezien geen ambtenaar was. Daarom hoefde de gemeente ook niet in te gaan op het bezwaar dat ze indiende tegen het niet verlengen van haar contract. Bij een ambtenaar in gewetensnood moet er een belangenafweging plaatsvinden. Het college en een raadsmeerderheid zijn van oordeel dat een trouwambtenaar neutraal en onpartijdig moet zijn en alle wettelijke taken moet uitvoeren die de erebaan met zich meebrengen.

Leeuwarden vindt dat Eringa homoparen discrimineert door hen niet te willen huwen. Eringa heeft godsdienstige bezwaren tegen het huwen van homostellen. Het college van B en W wint momenteel juridisch advies in en komt mogelijk komende dinsdag tot een besluit. Het kan zich neerleggen bij het vonnis, daartegen in beroep gaan of vasthouden aan zijn standpunt.

In dat laatste geval stapt Eringa naar dezelfde bestuursrechter om de zaak inhoudelijk te laten behandelen. Dan zal blijken of zij zich kan beroepen op gewetensbezwaren. Daarbij is de vraag aan de orde, zoals de advocaat van de gemeente tijdens de zitting opmerkte, ,,of het ene grondrecht het andere kan uithollen. Of vrijheid van godsdienst boven het antidiscriminatieartikel gaat.''

Eerder bepaalde zowel de gemeentelijke commissie beroep- en bezwaarschriften als de Commissie Gelijke Behandeling dat er ruimte moet zijn voor buitengewoon ambtenaren die uit religieuze overwegingen geen homo's willen trouwen. De Commissie oordeelde dat Leeuwarden ,,indirect onderscheid maakt op grond van godsdienst'' en zo handelt in strijd met de Wet Gelijke Behandeling.