Meerderheid in Kamer voor referendum EU

In de Tweede Kamer tekent zich een krappe meerderheid af voor het houden van een raadplegend referendum over de uitbreiding van de Europese Unie. Dit bleek vanmorgen tijdens het Kamerdebat over de voorgenomen uitbreiding van de EU.

Tot veler verrassing schaarde PvdA-fractievoorzitter Van Nieuwenhoven zich aan de zijde van de voorstanders van een referendum in een of andere vorm. Erg geestdriftig toonde ze zich hierover nog niet. Maar ze verklaarde dat haar partij een raadplegend referendum over de uitbreiding van de EU ,,niet in de weg zal staan''. Vooruitkijkend zei ze dat haar partij in elk geval wel graag een referendum wil vóór Nederland zich in 2004 committeert aan een soort grondwet voor Europa.

Ook LPF-woordvoerder Palm gaf aan de uitbreidingskwestie graag aan de kiezers voor te willen leggen via een referendum. GroenLinks-fractieleider Rosenmöller toonde zich hiervan eveneens een voorstander. Hij pleitte ervoor dat de regering zelf het referendum zou uitschrijven omdat dat de organisatie ervan zou vergemakkelijken.

De Graaf (D66), wiens partij er al jaren campagne voor voert, steunde de eis van een referendum.

VVD-leider Zalm daarentegen verklaarde dat zijn partij niets in een referendum ziet en ook van het CDA en de kleine partijen is bekend dat zij grote reserves koesteren over deze vorm van volksraadpleging. Bij elkaar hebben deze partijen echter net geen meerderheid in de huidige Kamer.

Voor wat betreft de uitbreiding van de EU, het hoofdthema van het debat, was het wachten vooral op de bijdrage van de VVD'er Zalm, die echter vanmiddag pas als laatste op de sprekerslijst stond. Naar verluidt uit VVD-kring zou Zalm erop aandringen dat het kabinet in Brussel een hardere opstelling moest innemen dan een brief van de regering aan de Tweede Kamer over dit thema eind vorige week aangaf.

Volgens Zalm slagen, als de Europese Commissie haar zin krijgt, landen als Polen, Letland, Litouwen en Slowakije voor hun toelatingsexamen zonder dat ze voldoendes op hun rapport hebben gekregen. Hij baseert zich daarbij op de rapporten van de Commissie, die vorige week werden vrijgegeven. Zalm vindt dat het kabinet meer consequenties moet verbinden aan de alarmerende feiten die de Commissie naar buiten bracht. [Vervolg EU-DEBAT: pagina 3]

EU-DEBAT

Zalm vreest concurrentie

[Vervolg van pagina 1] Volgens Zalm dreigt het Nederlandse bedrijfsleven oneerlijke concurrentie te ondervinden van bedrijven uit de nieuwe lidstaten, wanneer daar de EU-eisen minder streng worden gehandhaafd dan in West-Europa.

Het kabinet besloot de uitbreiding in elk geval niet te blokkeren met een veto, ook al zijn sommige van de tien kandidaat-lidstaten wellicht nog niet geheel gekwalificeerd op het ogenblik dat ze in 2004 tot de EU toetreden. Via strikte vrijwaringsclausules zouden die landen op bepaalde gebieden tijdelijk van de besluitvorming moeten worden uitgesloten.

Ook wil Zalm opheldering van het kabinet over de omstreden inkomenssteun voor de boeren. Volgens hem was er op de Europese topconferentie in Berlijn in 1999 afgesproken om helemaal geen steun aan de boeren in de nieuwe lidstaten te verlenen. In de jongste voorstellen van de Europese Commissie gebeurt dit echter wel degelijk.

Intussen maakte Van Nieuwenhoven duidelijk dat de PvdA het kabinetsstandpunt in grote lijnen steunt. Ook GroenLinks en D66 maakten het het kabinet niet moeilijk. Het kabinet, dat zich in elk geval van de krachtige steun van het CDA verzekerd weet, kan dus op een meerderheid in de Kamer kan rekenen.