VOGELSTAND

`Bloemrijke kaalslag, het landgebruik bepaalt de vogelstand' (W&O, 12 oktober) geeft naar het mij voorkomt een goed overzicht van de vogelstand in ons land en van de factoren die daarop, veelal in negatieve zin, van invloed zijn. Echter de belangrijkste factoren die het landschap en daarmee flora en fauna beïnvloeden worden niet of slechts terloops genoemd.

De belangrijkste factor is de immense toename van de bevolking in ons land, van 5 miljoen in 1900 tot 16 miljoen nu, waardoor Nederland tot de dichtstbevolkte landen ter wereld behoort. Daarbij komt nog de geweldige toename van de welvaart in de laatste honderd jaar, met de zeer toegenomen mobiliteit. Honderd jaar geleden kwamen de meeste mensen niet verder dan hun woonplaats en de directe omgeving, nu reist ieder naar de laatst overgebleven stukjes natuur. Recreatie: goed voor de economie.

Met het vorenstaande hangt de verandering in het agrarisch landgebruik ten nauwste samen. Weidevogels (grutto's) en vogels van het oude bouwland (patrijzen) verdwijnen of zijn verdwenen, een onvervangbaar verlies. In beschouwingen hierover wordt veelal niet ter sprake gebracht dat wei- en bouwland productiefactoren zijn, met dat doel in de loop der eeuwen ontgonnen en ingericht. Men kan toch moeilijk verwachten dat productieverbeteringen in de landbouw en daarmee de inkomenstoename van de boeren achterwege zouden blijven, terwijl de rest van Nederland onherkenbaar verandert en welvarender wordt.

Het verdwijnen van vogelsoorten uit ons land is zeer te betreuren daarover geen misverstand maar is onvermijdelijk in een dichtbevolkt land als het onze, dat zich in bevolkingsaantal en welvaart geen beperkingen heeft willen opleggen.

    • Mr. M.J. van Rossum Du Chattel