Burgemeester wijst fouilleerzones aan

Burgemeesters kunnen straks zones in hun gemeente aanwijzen waar de politie op grote schaal mag fouilleren en controleren. Het kan daarbij gaan om uitgaansbuurten, winkelcentra of andere gebieden waar criminaliteit en overlast onevenredig hoog zijn. Ook de controle op illegale vreemdelingen mag in deze `urgentiegebieden' grootschaliger zijn dan gebruikelijk.

Dat blijkt uit het landelijke Veiligheidsprogramma dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie vanmiddag hebben gepresenteerd. Het rijk wijst deze gebieden op verzoek van lokale overheden aan en spant zich daarna in om er `kansrijke, onorthodoxe maatregelen' mogelijk te maken.

Een van die maatregelen is gemeenten het recht te geven hulpverlening en andere gesubsidieerde instellingen in zo'n gebied dwingend taken op te leggen. Het kabinet wil dat burgers identiteitspapieren bij zich gaan dragen, maar wil burgemeesters laten bepalen in welke gevallen die documenten moeten worden getoond.

Zogeheten draaideurcriminelen moeten, net als criminele verslaafden, twee jaar worden opgesloten om de maatschappij tegen zulke ,,stelselmatige daders'' te beschermen. Het kabinet wil daarom extra detentieruimte bouwen. Het Veiligheidsprogramma gaat ervan uit dat het om 18.000 tot 19.000 veelplegers gaat. Er is voorlopig geld voor een opvangvoorziening met 1.000 tot 1.500 plaatsen.

In een vorige week uitgelekt concept van het programma ging Justitie er nog van uit dat de helft van het aantal cellen in huizen van bewaring geschikt kan worden gemaakt voor meer dan een gedetineerde. In de definitieve versie is dat aantal geschrapt. De mogelijkheid van meermanscellen wordt genoemd, maar daar is nu aan toegevoegd dat hiervoor ,,aanpassing van wet- en regelgeving'' nodig is. Lichtgestraften worden in soberder cellencomplexen geplaatst. Voor de bouw van nieuwe gevangenissen zoekt het rijk samenwerking met het bedrijfsleven. Om de rechterlijke macht te ontlasten wordt `telehoren' van verdachten en getuigen voorgesteld.