Onterechte trap na 2

Ik ben het geheel eens met het artikel `Eco-imperialisme bedreigt Derde Wereld' van Hans Labohm. Maar het kan nog erger. Op het gebied van de productie van koolwaterstoffen maakt de milieubeweging het mogelijk nog bonter. Men verzet zich tegen de productie en gebruik van koolwaterstoffen vanwege een veronderstelde aantasting van het globale of plaatselijke milieu.

Maar daar laat men het niet bij. Wanneer het gaat om ontwikkelingslanden waar koolwaterstoffen geëxploiteerd kunnen worden, maar waarvan de bevolking de pech heeft bestuurd te worden door een corrupt en/of misdadig regime, zal men zich verzetten tegen die exploitatie om te verhinderen dat de opbrengsten aan het kwalijke bewind ten goede komen. Dat men daarmede willens en wetens de desbetreffende bevolking tracht te beroven van de natuurlijke rijkdommen van het land die de bevolking de mogelijkheid zouden kunnen bieden om aan armoede en honger te ontsnappen, schijnt niet te tellen. Behalve immoreel, is dit gedrag in flagrante strijd met het internationale verdragsrecht, te weten het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van 19 december 1966.

Een schokkend voorbeeld van een dergelijk immoreel optreden waren de pogingen van Amerikaanse en Europese niet-gouvernementele organisaties (NGO) om de aanleg te frusteren van een oliepijpleiding die olievelden in Tsjaad moest verbinden met een exporthaven in Kameroen.

Er is slechts één conclusie mogelijk: de NGO's moeten ten spoedigste aan een gedragscode worden gebonden. Die kan heel simpel zijn: wees niet arrogant, en heb oog voor de noden van de mens die in armoede en met honger moet leven.

    • Bernard G. Taverne