Zalm volhardt in kritiek op EU-beleid

VVD-fractieleider G. Zalm houdt zijn kritiek op het Europese illegalenbeleid staande, ondanks tegenwerpingen van Eurocommissaris Nielson (Ontwikkelingszaken) gisteren in deze krant. Zalm vindt dat de sociaal-democraat Nielson ,,zijn kop in het zand steekt'' voor de werkelijke problemen die de VVD verleden week aankaartte.

Nielson verweet Zalm gisteren voorbij te gaan aan enkele belangrijke punten in het huidige Europese verdrag over illegalen. Zo zou Zalm volgens Nielson geen rekening houden met het feit dat de Unie de harde lijn die de VVD'er voorstaat al eerder heeft verworpen, omdat die onuitvoerbaar zou zijn en zou zijn gebaseerd op onjuiste feiten.

Ook richt Zalm volgens Nielson zijn aandacht te veel op een groep landen die, gelet op het aantal illegalen dat daar vandaan komt, niet de belangrijkste doelgroep zou moeten zijn.

,,De overgrote meerderheid van de in de Europese Unie aanwezige illegalen is helemaal niet uit de `Cotonou-landen' afkomstig,'' schreef Nielson gisteren. De illegalen in de Europese Unie komen uit Oost-Europa, Zuid-West-Azië en Noord-Afrika.

VVD-fractieleider Zalm stelt desgevraagd dat het betoog van Nielson ,,op drie belangrijke punten wankelt''. In de eerste plaats regelt artikel 13 (waarin het terugsturen van illegalen is vastgelegd) van het zogenoemde Cotonou-verdrag alleen de terugname van eigen onderdanen, terwijl de VVD vindt dat ook derden die via dat land naar Nederland zijn gekomen daaronder moeten vallen.

Daarnaast, stelt Zalm, is er in het verdrag geen enkele sanctie vastgesteld op het niet nakomen van de terugnameverplichting. ,,De heer Nielson belooft wel dat hij naleving van artikel 13 serieus neemt, maar de VVD heeft liever garanties dan beloftes.''

Tenslotte gebruikt Nielson volgens Zalm het argument dat slechts vijf Cotonou-landen behoren tot de groep van 39 waarmee de Europese Unie nadere terug- en overname akkoorden wil sluiten, en dat het daarom niet zo belangrijk is.

De oud-minister van Financiën vindt het sluiten van goede verdragen met elk betrokken land van groot belang. ,,Helemaal als het er maar liefst vijf zijn.''

De VVD'er gaat niet in op het verwijt van Nielson dat Nederland het Cotonou-verdrag nog steeds niet heeft geratificeerd. ,,Uiteraard niet, want wij zijn tegen ratificatie.''

Zalm laat weten dat ,,het jammer (is) dat Nielson niet ingaat op onze andere bezwaren tegen het verdrag, zoals bijvoorbeeld het steunen van dubieuze regimes, het verstoren van de vrijhandel en het steunen van landen die de hulp niet echt nodig hebben.''

Het pleidooi van Zalm kon vorige week op grote bijval van het CDA rekenen. Fractievoorzitter Maxime Verhagen daagde Zalm bij de Algemene Beschouwingen zelfs uit zijn ideeën vast te leggen in een motie. Als hij dat zou doen, dan zou Verhagen die motie zeker steunen, aldus de CDA-fractievoorzitter.