Klachtencommissie

Amanda Kluveld geeft in haar column `Ereschuld' haar visie op de gang van zaken tijdens een hoorzitting van een klachtencommissie van de thuiszorg (NRC Handelsblad, 1 oktober).

De klacht gaat erover dat er op vele punten onvoldoende zorg is verleend aan de stervende huisgenoot van mevrouw Kluveld. Aan het slot roept ze ons op de pen en tong te scherpen tegen de lafheid.

De rol van de klachtencommissie in de procedure wordt niet duidelijk gemaakt. Uit het verhaal moeten we opmaken dat de directeur ruim baan krijgt en dat de indieners van de klacht zich onvoldoende `gehoord' voelen.

Klachtencommissies zijn door de wetgever in het leven geroepen om onafhankelijk, onpartijdig en zonder vooringenomenheid klachten te onderzoeken, daarbij hoor en wederhoor toe te passen, en na zorgvuldige afweging van hetgeen door partijen te berde is gebracht, een oordeel te geven. Acht de commissie de klacht gegrond, dan kan ze een aanbeveling doen aan de directeur van de thuiszorg om deze klacht te verhelpen of genoegdoening te geven en om maatregelen te treffen soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

    • Klachtencommissie Thuiszorg den Haag
    • Mw. Mr.Drs. F.J.R. de Boer
    • Zorggroep Horst