Bomhoff in conflict met Heinsbroek

Vice-premier Bomhoff (Volksgezondheid, LPF) heeft een hoogoplopend conflict met zijn partijgenoot en collega Heinsbroek (Economische Zaken) over het Centraal Planbureau.

Bomhoff is van mening dat het Centraal Planbureau (CPB) zijn modellen moet aanpassen, zodat de maatregelen die het kabinet voorstelt gunstiger uitkomen. Heinsbroek weigert dat. Het CPB is een dienst van het ministerie van Economische Zaken.

Dat hebben diverse bronnen rondom de beide ministers vanmorgen bevestigd. De controverse over het Planbureau verklaart mede de gespannen verhouding tussen de beide LPF-bewindslieden die vorige week aan het licht kwam naar aanleiding van de problemen binnen hun partij. Bomhoff en Heinsbroek vertegenwoordigen beiden een ander kamp binnen de LPF.

Het huidige conflict tussen beide bewindslieden betreft de modellen van het CPB. Bomhoff, die voordat hij minister werd directeur en oprichter was van het economisch onderzoeksbureau Nyfer, vindt al jaren dat het CPB de verkeerde modellen hanteert om de economische effecten van beleid door te rekenen. In verscheidene publicaties, onder meer in zijn tweewekelijkse column in deze krant, heeft hij daarover zijn beklag gedaan. In een column in 1999 schreef Bomhoff over de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het CPB: ,,Arrogant en soms partijdig gereken op een manier die nergens anders ter wereld voor dit doel wordt gehanteerd, moet maar snel ophouden.''

Bomhoff heeft op 9 september, enkele dagen na de besprekingen van de miljoenennota in de Raad voor Economische Aangelegenheden, via Economische Zaken een brief aan CPB-directeur Henk Don gestuurd over de modellen die het Planbureau hanteert bij de doorrekening van de Macro Economische Verkenning. Bomhoff vanmorgen over zijn interventie: ,,Dat was een keurige brief, waarin ik wat schriftelijke vragen gesteld heb naar aanleiding van de besprekingen.'' Die brief is wegens afwezigheid van Don nog niet beantwoord. Een woordvoerder van het CPB bevestigt dat de brief is ontvangen en wijst erop dat het ministers vrij staat vragen aan het Planbureau te stellen over de Macro Economische Verkenning.

In een begeleidend schrijven aan Heinsbroek (,,Beste Herman'') suggereert Bomhoff echter dat een vorig jaar gehouden onderzoek naar de kwaliteit van het CPB (Het CPB doorgelicht) een product is van vriendjespolitiek.

Bomhoff schrijft dat ,,de self-assesment die het CPB vorig jaar onder leiding van een bevriende functionaris van De Nederlandsche Bank'' wat hem betreft ,, op een bijzonder vlakke wijze'' is gebeurd. Het betreft hier onderdirecteur Age Bakker van De Nederlandsche Bank. [Vervolg CONFLICT: pagina 2]

CONFLICT

Amice-brief Bomhoff aan Heinsbroek

[Vervolg van pagina 1] In een reactie op die brief heeft Heinsbroek in een ,,nietszeggende brief'' (kwalificatie Bomhoff) laten weten dat Bomhoff wat hem betreft de antwoorden van CPB-directeur Don op de inhoudelijke vragen moet afwachten. ,,Je zult tevreden zijn met de antwoorden'', zou Heinsbroek geschreven hebben.

Dat schoot Bomhoff in het verkeerde keelgat. Hij schreef twee weken geleden opnieuw een `amice-brief' aan zijn EZ-collega en partijgenoot, waarin hij hem er indirect op wees dat het economisch beleid wat Heinsbroek voorstaat beter uit de modellen van het CPB rolt als de variabelen in die modellen wat aangepast worden. ,,Je hebt er zelf ook een belang bij'', zou Bomhoff geschreven hebben. Bomhoff doelt daarbij op voorstellen van Heinsbroek om het bedrijfsleven extra lastenverlichting te geven om zodoende de economische groei te bevorderen. In de huidige modellen heeft dat een beperkt positief effect op de economische groei, in de `methode-Bomhoff' scoren deze maatregelen beter. Bomhoff stelt Heinsbroek voor een onderzoek te doen naar de methode CPB. ,,Het lijkt me goed de eenzijdige econometrische opvattingen van het CPB te toetsen aan de actuele stand van de internationale wetenschap.''

Volgens ingewijden houdt Heinsbroek zich verre van een persoonlijk conflict met Bomhoff. Hij zou zijn retourbrieven aan de vice-premier laten schrijven door zijn ambtenaren en wil de persoonlijke vete die hij met Bomhoff heeft over de koers van de LPF niet in het `zakelijke' conflict betrekken.

www.nrc.nl: dossier LPF

    • Egbert Kalse