Hirsi Ali 2

Een warme ondersteuning van het pleidooi van Hirsi Ali om met het subsidiebeleid de echte problemen aan te pakken in plaats van het instandhouden van de achterstand van moslimvrouwen (NRC Handelsblad, 4 oktober). Maar ook op de houding van de allochtone vrouwen is kritiek. Als zij benaderd worden door Nederlandse vrouwenorganisaties die hen willen ondersteunen om gezamenlijk tot actie te komen, tonen zij zich van weinig toeschietelijk tot ronduit afwijzend. Daardoor profiteren zij onvoldoende van de mogelijkheid tot vruchtbare samenwerking.

De rol die de traditionele Nederlandse vrouwenbeweging kan spelen bij de integratie van alle vrouwelijke nieuwkomers die in de afgelopen decennia in ons land zijn neergestreken, wordt onvoldoende benut. Dat ligt gedeeltelijk aan het subsidiebeleid. Subsidies aan traditionele Nederlandse vrouwenorganisaties worden afgebouwd, maar wel ruimhartig verstrekt aan organisaties van allochtone vrouwen. Ook dienen de traditionele autochtone organisaties jaarlijks te verantwoorden in hoeverre zij activiteiten voor of met allochtone organisaties hebben gerealiseerd, zonder dat diezelfde vraag aan de allochtone organisaties wordt gesteld. Zo komt de broodnodige verbinding tussen de traditionele autochtone vrouwenorganisaties met hun kennis, ervaring en goede wil tot samenwerking enerzijds en de nieuwe allochtone vrouwengroepen anderzijds niet tot stand. Integendeel, de verschillen blijven en worden uitvergroot. Mijn suggestie is dan ook om in de toekomst bij het verstrekken van dergelijke subsidies de eis te stellen dat het te financieren project door een autochtone én een allochtone organisatie gezamenlijk wordt uitgevoerd.

    • Ellettha Schoustra
    • Oud-Voorzitter Haagse Vrouwen Raad