Schrift 4

Met enig irritatie constateert Piet Borst in zijn column (`De Schrift betwist', W&O, 21 sept.) dat de moraal gemonopoliseerd wordt door religieuze krachten. Het gaat inderdaad niet aan om te veronderstellen dat alleen gelovigen een ethisch reveil met enig succes inhoud kunnen geven. Maar het is evenzeer bedenkelijk en beledigend wanneer Borst een rijke intellectuele en spirituele traditie van 2000 jaar en de voornaamste bron van onze beschaving meent te kunnen kwalificeren als een virtuele steun voor mensen die het leven alleen niet aankunnen. Dat getuigt van een groot gebrek aan kennis van het christendom. Verder is het hoogst beledigend voor het kwart van onze bevolking dat in deze traditie leeft.

Het is misschien interessant om de vraag te stellen hoe het komt dat NRC Handelsblad voortdurend een podium biedt aan de meest goedkope kritiek op het christelijk geloof. Hoe komt het dat in deze krant zelden of nooit mensen aan het woord komen die, staande in deze traditie, haar intellectueel eigengemaakt hebben en er met verstand en hart uit leven? Ik vind dat een onbegrijpelijke dode hoek, die waarschijnlijk verklaard moet worden op andere gronden dan louter rationele. Intussen blijft dat gevaarlijk, want een dergelijke emotionele afkeer van religie heeft als onvermijdelijk effect dat gelovigen worden uitgesloten van het maatschappelijk debat. Het kan niet goed zijn voor een samenleving wanneer een zekere afdeling daarvan zich het alleenrecht toe-eigent op het voeren van een intelligent gesprek en andere groepen in hun eigenheid stelselmatig buitensluit en ridiculiseert. Dat is zeker het geval, wanneer het een samenleving betreft die zo één van haar eigen wortels doorhakt.

    • Dr. Stefan Paas