Pensioenpremies

In het hoofdartikel `Premies omhoog' (NRC Handelsblad 2 oktober) wordt geconstateerd dat ,,de Nederlandse pensioenfondsen zich in een penibele positie bevinden. Hun vermogen kalft met het dalen van de aandelenkoersen zienderogen af.'' Als oplossing wordt voorgesteld: ,,De remedies voor dit moment beperken zich in wezen tot het verhogen van de pensioenpremie en het aanpassen van de indexering, het waarde- of welvaartsvast houden van het pensioen. Voor zowel het een als het ander is veel te zeggen.''

Hierbij valt het volgende aan te tekenen. Tot nog toe worden de pensioenfondsen nagenoeg geheel beheerd door de werknemersorganisaties en de werkgevers. De zeggenschap van de gepensioneerden in het beheer is vrijwel nihil. Jarenlang is het vermogen van de pensioenfondsen, onder meer tengevolge van stijgende beurskoersen, gestegen. Van deze situatie is tot in het recente verleden dan ook dankbaar gebruik gemaakt om voor de werknemers de pensioenpremies drastisch te verlagen (in een aantal gevallen zelfs tot nihil). Aan de werkgevers werden uit de overschotten van de pensioenfondsen jaarlijks vele miljoenen uitgekeerd, uiteraard zonder enige inspraak van, laat staan voordeel voor de meest betrokkenen: de gepensioneerden.

De oplossing: verlagen of zelfs achterwege laten van de indexering acht ik een grove onbillijkheid jegens de gepensioneerden.

Alleen de werknemers- en werkgeversorganisaties komen, als verantwoordelijke partners in het beheer van de pensioenfondsen, in aanmerking voor de oplossing van de gerezen problemen. Deze oplossing is: verhogen van de pensioenpremies casu quo terugsluizen van de in het verleden uitgekeerde overschotten.