Gemengde brugklassen niet populair

Het aantal brugklassers dat in een combinatieklas van verschillende schoolniveaus zit, neemt af. Voor het eerst sinds de invoering van de brugklas zit minder dan de helft van de leerlingen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs in een combinatieklas van bijvoorbeeld mavo/havo of havo/vwo.

Dat blijkt uit de zogeheten kwaliteitskaart 2002, het overzicht dat de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks maakt over de doorstroom en examenprestaties van leerlingen op middelbare scholen. De bedoeling van de brugklas was altijd dat leerlingen langer met leeftijdsgenoten van verschillend niveau in de klas zitten en dat leerlingen niet al in groep 8 hoeven te beslissen naar welk schooltype zij gaan.

Volgens de inspectie komt de tanende interesse voor combinatieklassen door betere schooladviezen van de basisscholen. Zo weten ouders eerder voor welk schooltype hun kind geschikt is. Bovendien willen scholen zich steeds vaker profileren met bijvoorbeeld aparte vwo- en havo-klassen.

Uit de kwaliteitskaart van de inspectie blijkt verder dat de afname van het aantal zittenblijvers zich verder doorzet. Het percentage leerlingen dat na de derde klas zonder vertraging een diploma haalde was op het havo evanals vorig jaar met 53 procent het laagst. Bij het vwo is dat percentage 59, bij het voorbereidend beroepsonderwijs 87 en bij de mavo 82 procent.

De examens voor Arabisch, Turks, ballet en Russisch leverden de beste landelijk gemiddelde cijfers op. Dat zijn keuzevakken die door relatief weinig en dus zeer gemotiveerde leerlingen worden gevolgd. Scholieren van het voorbereidend beroepsonderwijs scoorden gezamenlijk erg hoog met het keuzevak Spaans. Gemiddeld haalden zij een 8,3, de gymnasiasten en de leerlingen op het athenaeum haalden een 6,2.

Sinds vorig jaar kunnen ouders op internet (www.kwaliteitskaart.nl) de prestaties van alle scholen met elkaar vergelijken. Het gaat nu alleen nog om cijfers over examens en zittenblijvers, maar in de toekomst wil de inspectie die aanvullen met gegevens over de veiligheid op school en de kwaliteit op school.

De meeste scholen zijn hier tegen, omdat de cijfers snel een vertekend beeld van de school geven. Met name scholen in de grote steden vinden dat zij de dupe van de openbaarheid van de resultaten zijn, omdat hun leerlingen traditioneel minder hoge cijfers halen.