Moreel ijkpunt 3

Volgens Elsbeth Etty is ,,het verbod op discriminatie ingevoerd omdat de Tweede Wereldoorlog heeft laten zien waartoe haat tegen bevolkingsgroepen kan leiden''. Zij beweert dus dat voor de oorlog nog geen `Artikel 1' bestond en dus moet de Tweede Wereldoorlog ons moreel ijkpunt blijven.

De werkelijkheid is dat het gelijkheidsbeginsel al sinds 1801 vrijwel onveranderd en prominent in de Grondwet prijkt. Van ,,Alle Leden der Maatschappy zyn gelyk voor de Wet zonder eenig onderscheid van rang of geboorte'', via ,,Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hetzij ingezetenen of vreemdelingen, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen'' (1815) tot ,,Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld'', sinds 1983. Door de toevoeging `in gelijke gevallen', is het gelijkheidsbeginsel na de oorlog misschien zelfs eerder afgezwakt dan versterkt.

    • L. Keizer