Opvang van zeehonden is overbodig

De opvang van zeehonden is ,,niet noodzakelijk'' voor het in stand houden van de populatie, ook nu mogelijk de helft van de vijfduizend zeehonden in de Waddenzee zal bezwijken aan de zeehondenziekte.

,,Echt gevaar voor het voortbestaan voor de zeehond in de Waddenzee dreigt naar de mening van het platform vooralsnog niet.''

Dit staat in het eindrapport van het twee jaar geleden ingestelde Wetenschappelijk Platform Zeehonden Waddenzee, dat vanmiddag in Den Helder zou worden aangeboden aan minister Veerman (LNV).

Ofschoon de opvang van zeehonden in de zeehondencrèche in Pieterburen en in Ecomare op Texel niet nodig is, is er wel een ,,draagvlak'' voor in de samenleving, zo stelt het platform vast. Er worden in Nederland veel meer zeehonden opgevangen dan elders, zoals Denemarken en Duitsland. Als voordelen van opvang noemt het platform onder meer de mogelijkheid tot uitgebreide voorlichting aan een geïnteresseerd publiek, en ook de mogelijkheid om de dieren te onderzoeken en meer te leren over de populatie.

De opvang draagt in zeer beperkte mate bij aan de instandhouding van de soort: ,,Hoewel niet direct gemeten, wordt geschat dat onder huidige omstandigheden 0,5 procent van de jaarlijkse populatiegroei van 17 procent van gewone zeehonden voortkomt uit het vrijlaten van gerehabiliteerde dieren'', aldus het rapport.

Over de mate waarin de opvang van zeehonden moet plaatsvinden, verschillen de leden van het platform van inzicht. ,,Het verschil van mening berustte op een van elkaar afwijkende inschatting van de risico's, die met het opvangen en weer uitzetten van zeehonden kunnen zijn verbonden en van de mogelijkheden om door passende voorzorgsmaatregelen die risico's verregaand te beperken'', aldus voorzitter dr. Kees Zijlstra van het platform.

Wel vindt het platform dat de opvang ,,binnen strikte randvoorwaarden'' moet gebeuren. Zo moet er een verbod komen op de opvang van gewone en grijze zeehonden van buiten het Waddengebied, alsmede van andere soorten zeezoogdieren, in centra waar ook de populaties uit de Nederlandse Waddenzee zitten.

Zo'n verbod moet voorkomen dat zeehonden uit de Waddenzee worden besmet met ziektes uit andere populaties, van andere diersoorten zoals honden en wolven, en ook van de mens. ,,Hoewel er geen concrete gevallen bekend zijn, waarin zeehonden tijdens rehabilitatie besmet werden met exotische pathogenen door contact met mensen of andere dieren, en deze pathogenen bij vrijlating verspreidden onder de wilde populatie, bestaat dit risico wel'', aldus het eindrapport.

Het Wetenschappelijk Platform Zeehonden Waddenzee werd twee jaar geleden ingesteld door toenmalig staatssecretaris Faber. Het moest de gezondheidstoestand van de zeehondenpopulatie zo goed mogelijk beschrijven, aanbevelingen voor onderzoek doen en bouwstenen leveren voor het toekomstig beleid.