Verbanning 2

Ferme taal van het redactioneel commentaar `Verbanning' en van brievenschrijver Van Apeldoorn in NRC Handelsblad van 26 augustus, naar aanleiding van de uitspraak van minister Nawijn over het eventueel terugsturen van criminele allochtonen met een Nederlands paspoort naar het land van herkomst.

Het commentaar spreekt over ,,terug naar de Middeleeuwen'' en Van Apeldoorn over een ,,walgelijk plan''.

Het is jammer dat in beide gevallen slechts aandacht wordt besteed aan een terecht geconstateerde uitglijder van de minister en niet aan de context waarin de uitspraak werd gedaan: het zoeken naar een oplossing voor de schrijnende, of zo men wil middeleeuwse en walgelijke, situatie waarin mishandelde allochtone vrouwen met een van hun man afhankelijke verblijfsstatus verkeren.

Daardoor wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het hier om een racistisch getinte uitspraak van de minister zou gaan.