CDA en VVD hekelen `flodders' LPF-ministers

CDA en VVD hebben bezwaren tegen de manier waarop bewindslieden van coalitiepartner LPF buiten het kabinet om ideeën ventileren in de pers. De kritiek richt zich op de LPF-ministers Nawijn (Vreemdelingenzaken) en Heinsbroek (Economische Zaken), alsmede tegen staatssecretaris Van Eijck (Financiën).

,,De Tweede Kamer moet uitlatingen van ministers over het beleid serieus kunnen nemen'', zegt Kamerlid Van Vroonhoven (CDA). ,,Dat is onmogelijk wanneer bewindslieden in de pers losse flodders gaan afgeven, waarvan dan vervolgens blijkt dat ze nog niet in het kabinet zijn besproken.'' Van Vroonhoven noemt in dit verband met name opmerkingen van minister Nawijn over het integratiebeleid, en van staatssecretaris Van Eijck over de wenselijkheid van afschaffing van de fictieve rendementsheffing.

VVD-Kamerlid Cornielje was `zeer verbaasd' toen hij gisteren in een krant een intern kabinetsstuk van minister Heinsbroek over de wenselijkheid van reclamecampagnes voor naleving van normen en waarden aantrof. ,,Dit is niet voor herhaling vatbaar, lijkt me. Wie in de samenleving normbesef propageert, zal normen ook moeten vóórleven. Daarin past niet dat interne stukken uit het kabinet door ministers in de openbaarheid worden gebracht. Deze handelwijze doet het aanzien van de hele politiek geen goed.''

Cornielje is over het algemeen weinig gelukkig met de gang van zaken bij coalitiepartner LPF. ,,Hun fractieleider Wijnschenk heeft nu excuses aangeboden, maar het vervelende is dat in de beeldvorming in het land zulke dingen terugslaan op de héle politiek. `Zij in Den Haag' maken er een potje van, is dan de indruk.''

CDA-Kamerlid Rietkerk meent dat moet worden vastgehouden aan de regel dat het kabinet met één mond spreekt. Discussiebijdragen als die van Nawijn en Heinsbroek horen alleen in de beslotenheid van de ministerraad plaats te vinden, meent hij, niet in krantenkolommen. ,,Een uitzondering is misschien nog als een bewindsman voor een bepaald terrein een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Maar van Heinsbroek, minister van Economische Zaken, kun je dat ten aanzien van normbesef moeilijk zeggen.''

Naast de procedurele bezwaren hebben de Kamerleden van CDA en VVD ook kritiek op het inhoudelijke gehalte van de opmerkingen van de LPF-bewindslieden. ,,Ik heb zelf ook bezwaar tegen de fictieve rendementsheffing in het belastingstelsel'', zegt Van Vroonhoven. ,,Maar ik meen dat Van Eijck, als hij meent dat die heffing moet worden afgeschaft, ter zake consistente voorstellen moet doen op het daarvoor geëigende moment: Prinsjesdag en de begroting. De zaak is te belangrijk om daarover op een achternamiddag maar even iets te roepen, met de bedoeling daadkracht te suggereren.'' [Vervolg COALITIE: pagina 3]

COALITIE

'LPF keek idee van CDA af'

[Vervolg van pagina 1] Rietkerk meent dat Heinsbroeks voorstel voor een reclamecampagne om de burger meer ontzag voor politie, onderwijzer en dokter bij te brengen ,,veel te eenzijdig is''. ,,Er is meer nodig om het gedrag van de mensen te beïnvloeden dan een reclamecampagne van de overheid'', meent de CDA'er. Tekenend noemt hij Heinsbroeks pleidooi voor afschaffing van het bestaande politielogo met de waakvlam: ,,Mij lijkt verbetering van de bereikbaarheid, herkenbaarheid en zichtbaarheid van de politie een beter middel dan een ander logo''.

Overigens zegt Rietkerk de indruk te hebben dat Heinsbroek zijn pleidooi voor normen en waarden aan het CDA-gedachtengoed heeft ontleend, en dan in het bijzonder aan het boek `Anders en beter' van CDA-leider Balkenende. ,,Maar dan zonder de consistente lijn die het CDA over normen en waarden al jaren huldigt. Op zich is er trouwens niets op tegen dat een partij herkenbare thema's van het CDA onderschrijft'', meent Rietkerk. ,,Dat versterkt het CDA-gedachtengoed alleen maar''.

Ook de VVD'er Cornielje is niet onder de indruk van Heinsbroeks memo, dat in juli al in de ministerraad was besproken, maar gisteren werd gepubliceerd. ,,Ik heb in de Kamer, niet alleen van CDA en VVD trouwens, de afgelopen jaren wel doorwrochtere betogen gehoord over normen en waarden. Dit is allemaal een beetje onaf, en weinig uitgewerkt''.

Premier Balkenende liet gisteren, tegenover journalisten in Brussel, nogmaals doorschemeren weinig gelukkig te zijn met het ventileren van beleidsinzichten door LPF-ministers, die nog niet in het kabinet tot beleid zijn verheven of daarin zelfs nog niet aan de orde geweest. Vorige week had de premier minister Nawijn al verweten, met een opmerking in een krant over mogelijke uitzetting naar Marokko van criminele jongeren die zowel een Nederlands- als een Marokkaans paspoort, de verhouding tussen het `benoemen van problemen' en de wettelijke mogelijkheden voor beleid, uit het oog te zijn verloren.

De premier verklaarde toen met Nawijn daarover een `gesprek' te willen hebben, maar Nawijn deed gisteren in kranten opnieuw een reeks nog niet in het kabinet besproken voorstellen op het gebied van integratie, waaronder het afschaffen van een aantal vooral op allochtonen gerichte subsidies.

Nawijns voorstellen hebben ook buiten de coalitie kritiek geoogst. Zo noemt het Kamerlid Arib (PvdA) het ,,heel merkwaardig dat de minister van integratie voortdurend uitspraken doet die een tweedeling in de samenleving langs etnische lijnen teweeg brengen''. Arib meent dat Nawijn in zijn talrijke interviews weliswaar geen ,,heldere visie op integratie ten beste geeft, maar wel al praat over het opheffen van subsidies aan projecten waarvan alleen allochtone vrouwen profiteren. ''