Beeld Alexander

Naar aanleiding van het artikel van Frans van Hasselt `Deining rond beeld Alexander' (NRC Handelsblad, 26 augustus) het volgende. De Romeinse ingenieur Vitruvius vertelt dat een Macedonische architect, Dinocrates, Alexander een ontwerp voorlegde, waarin de top van de berg Athos gemodelleerd werd in de vorm van een mannenfiguur (ongetwijfeld Alexander) met in zijn armen een ommuurde stad en een watervoorziening.

Alexander wees het plan als ondoordacht van de hand: de voor zo'n stad benodigde infrastructuur ontbrak! (Vitruvius, De architectura 2,1,1-4).

Als Alexander zelf al niet van zulk een megalomanie gecharmeerd was, wat stelt de Alexander the Great Foundation zich dan eigenlijk voor?

    • W.J. Aerts