Uitkeringen in Israël 1

NRC Handelsblad van 21 augustus meldt in een artikel op de voorpagina dat Nederland sociale uitkeringen aan Nederlanders die in de door Israël bezette gebieden wonen zal verlagen of stopzetten. De wet op grond waarvan dat gebeurt geldt in beginsel voor alle landen, behalve EU-landen of landen waarmee Nederland een andersluidend verdrag gesloten heeft. Omdat de bezette gebieden geen zelfstandig land zijn, is zo'n verdrag niet gesloten en dat kan ook niet. Het gaat kennelijk om ongeveer veertig gevallen, merendeels Nederlandse joodse kolonisten die Nederlandse kinderbijslag krijgen. Dat zal binnenkort afgelopen zijn.

Directeur Naftaniel van het CIDI kennende zal hij snel in het geweer komen en eisen dat gerechtigheid geschiede. Voordat echter de uitkeringsinstantie SVB, politici of gezagdragers slappe knieën krijgen, is het raadzaam om twee dingen te bedenken.

Ten eerste zijn deze kolonisten veelal uit vrije wil in bezet gebied gaan wonen, en zij kunnen daaruit vrijelijk terugkeren.

Ten tweede moet er rekening mee worden gehouden dat anderen die door verlaging of stopzetting van de uitkeringen getroffen worden, en dat zijn er wereldwijd waarschijnlijk duizenden, het daarmee niet eens zullen zijn. Zij zullen, verwijzend naar de kolonisten, naar verwachting met succes een beroep op toepassing van het gelijkheidsbeginsel kunnen doen. Nu is ongelijke behandeling weliswaar toegestaan, maar alleen indien er een redelijke rechtvaardigingsgrond voor bestaat.

Die lijkt mij in dit geval niet aanwezig.