NMa: `Kartel bepaalde prijs schoonmaken'

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verdenkt de schoonmaakbranche van het maken van prijsafspraken in het verleden. Alvorens de NMa maatregelen neemt, kan de branche reageren.

Uit onderzoek van de karteltoezichthouder blijkt dat de branche-organisatie OSB haar leden een rekenmodel voor uurtarieven aanbood. Ook adviseerde de OSB, voluit de Ondernemingsorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten, om jaarlijks en soms ook tussentijds tarieven te verhogen.

De OSB heeft de prijsadviezen volgens de NMa gebruikt om de prijsverhogingen van de leden te coördineren. Hierdoor werd de concurrentie op prijs grotendeels uitgeschakeld, aldus de NMa. Ook heeft een aantal leden van de OSB volgens de NMa de Mededingingswet overtreden omdat zij direct betrokken waren bij de afstemming en coördinatie van de prijsverhogingen. De leden van de OSB vertegenwoordigen 60 tot 70 procent van de totale marktomzet, die wordt geschat op een omzet van 2,4 miljard euro in 2000.

De OSB verwerpt de kritiek van de NMa. De brancheorganisatie verzekert dat de informatie die zij over de kostenontwikkeling verstrekte, niet tot collectieve prijsafspraken heeft geleid. ,,De informatie die OSB in het verleden aan haar leden beschikbaar stelde, had slechts tot doel de bedrijven te informeren over de gemiddelde kostenontwikkeling bij een fictief schoonmaakbedrijf'', aldus de OSB. Niet het maken van prijsafspraken, slechts het geven van een indicatie van de gemiddelde kostenstijging in de branche zou het doel zijn geweest. Bovendien hebben de schoonmaakbedrijven de meeste opdrachten vastgelegd in langjarige contracten, waarin nadere afspraken over het tussentijds aanpassen van het tarief zijn opgenomen, aldus de OSB. ,,Op geen enkele wijze heeft de branche zich schuldig gemaakt aan prijsafspraken. NMa doet op deze manier geen recht aan de schoonmaakbranche'', zegt de OSB.

Nadat de NMa, onder andere via de in 2001 vastgestelde richtlijnen, de OSB erop wees dat haar handelwijze in strijd was met de Mededingingswet, heeft de OSB deze informatievoorziening direct gestaakt.

FNV Bondgenoten vraagt zich af waar de mededingingsautoriteit mee bezig is. Volgens een woordvoerder maken de adviezen van de OSB juist duidelijk hoe de prijs is opgebouwd. ,,Er is veel mis in de branche, maar het systeem van de prijzen is juist goed.''