Praten over het milieu

1972: In Stockholm vindt de eerste grote conferentie plaats, onder de vlag van de Verenigde Naties, over bescherming van het milieu.

1987: In het Montréal-protocol (dat in 1996 is aangescherpt) worden afspraken gemaakt over bescherming van de ozonlaag, door het terugdringen van CFK's. Productie gedaald van 1,1 miljoen ton in 1986 tot 156.000 ton in 1998.

1989: In Bazel worden afspraken gemaakt over giftige stoffen. In 1995 wordt het akkoord uitgebreid met een verbod op de export van dergelijke stoffen naar ontwikkelingslanden en in 2001 wordt de productie van twaalf extreem giftige stoffen verboden.

1992: Op de Earthsummit in Rio de Janeiro wordt afgesproken om economische en sociale ontwikkeling te combineren met duurzame ontwikkeling. Vanaf 1993 komt de VN-commissie voor duurzame ontwikkeling regelmatig bijeen om voortgang van de afspraken, de Agenda 21, te beoordelen.

1993: Verdrag voor behoud van biodiversiteit treedt in werking. In 2000 wordt daaraan een protocol toegevoegd om verspreiding in de natuur van genetisch gemodificeerde organismen tegen te gaan.

1994: VN-conferentie in Cairo over bevolkingsgroei en ontwikkeling, waarin vooral aandacht voor de positie van de vrouw.

1994: Conferentie over de bescherming van kleine eiland-staten, die gevoelig zijn voor klimaatverandering en natuurcatastrofes.

1995: Conferentie over sociale ontwikkeling in Kopenhagen.

1996: Habitat-conferentie in Istanbul over de risico's van verstedelijking voor het milieu.

1997: Klimaatconferentie in Kyoto, waar concrete afspraken worden gemaakt over de terugdringing van broeikasgassen.

2000: Tijdens de Millennium conferentie in Tokio wordt gesproken over een deadline om de doelstellingen van de Agenda 21 te bereiken.

2001: Oprichting van het VN Forum voor de bossen, dat in 2005 een wettelijk internationaal kader wil bieden om bossen te beschermen.

2001: Tijdens een conferentie in Doha (Qatar) over liberalisatie van de wereldhandel spreekt de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zich uit voor duurzame ontwikkeling.

2002: Tijdens een conferentie in Monterrey (Mexico) over de financiering van ontwikkelingshulp spreken de deelnemers zich opnieuw uit voor het belang van duurzame ontwikkeling. Donorlanden stellen tot 2006 30 miljard euro extra beschikbaar voor ontwikkelingshulp.

2002: Duurzaamheidconferentie in Johannesburg moet de thema's ontwikkeling, armoedebestrijding, verdeling van rijkdom verbinden met het milieu.