Exoten

Beleidsmedewerker Natuurmonumenten, Henk Siebel, verklaart dat de herkomst van exotische boomsoorten bij de Vereniging minder zwaar weegt dan de natuurwaarde: de Japanse lariks `gedraagt zich niet zo agressief en die bestrijden we dus ook niet zwaar' (`Vreemde stammen', W&0, 17 aug.).

Zeer agressief, maar helemaal niet bestreden, is de Amerikaanse vogelkers in Duin en Kruidberg en Koningshof, beide eigendom van NM; de IUCN, de grootste overkoepelende natuurorganisatie ter wereld, spreekt in zo'n geval van een `alien invasive pest species'. Een immer groter oppervlak aan karakteristieke inheemse duinnatuur valt ten prooi aan de monocultures van deze exoot. De soort is te bestrijden met begrazingsbeheer, schapen laten niks van de struik heel.

Dat de bestrijding al jaren geleden is gestaakt, komt door de trend om zo min mogelijk in de natuur in te grijpen: dat idee ligt goed in de markt, en het kost geen geld. Om dezelfde redenen laat NM het grootschalig aanplanten van zeldzaam geworden autochtone bomen en struiken liever aan anderen over, hoewel alleen deze methode tot herstel van de meer oorspronkelijke natuur zal leiden.

Aan dat spontane wildernisgedoe is het te danken, dat een onbejaagde, continu zeer hoge vossenpopulatie (die elke natuurlijke voedselschaarste overleeft: de vos stroopt dan onze vuilnisbakken af) àlle grote grondbroeders uit de duinen heeft verjaagd: meeuwenkolonies verdwenen, wulpen, bergeenden, patrijzen, enz. De wildernisgekte heeft bezit genomen van Vogelbescherming te Zeist. Bevreesd de anti-jachtsnaren onder het publiek te raken, laat ze het wel na de Nijlgans met de banvloek te slaan, een andere exoot, die in steeds meer plassen en sloten het oorspronkelijke waterwild overvleugelt.

Onze natuurbescherming benadert de exotenproblematiek benepen en provinciaal, het sluit niet aan op de wetenschappelijke inzichten van internationale natuurbehoudsecologen. Natuurmonumenten verklaart in een nota uit 1997 exoten die hier te lande drie generaties overleven tot inheems. Hoe wil de Vereniging dit verantwoorden, nu ons land verplicht is te voldoen aan artikel 8 h van het Biodiversiteitsverdrag (Rio, 1992): `Prevent the introduction of, control or eradicate those alien species which threaten ecosystems, habitats or species'?