BEGRIPPENLIJST

Met de invoering van het bachelor-mastersysteem wordt ook een geheel nieuwe terminologie geïntroduceerd. Voor de (toekomstige) studenten die door de bomen het bos niet meer zien:

Accreditatie Er komt een keurmerksysteem waarbij opleidingen een stempel van goedkeuring krijgen als ze voldoende kwaliteit leveren. Het nieuw op te richten Nationale Accreditatie Orgaan (zie ook pagina 3 van deze bijlage) wordt verantwoordelijk voor de beoordeling van studies.

Bachelor Internationaal erkende titel die een student krijgt na voltooiing van een vierjarige hbo-opleiding óf een driejarige wo-opleiding.

BaMa Afkorting voor bachelor-master, het nieuwe twee-cyclimodel voor universiteiten en hoge scholen dat vanaf september 2002 stapsgewijs in Nederland zal worden ingevoerd.

Bologna-verklaring Een in 1999 door 29 Europese ministers ondertekend geschrift waarin wordt afgesproken het Europese hoger onderwijs beter vergelijkbaar en uitwisselbaar te maken door de invoering van het bachelor-mastersysteem. Met deze verklaring legden alle ondertekenaars – onder wie ex-minister van Onderwijs Hermans – zich vast het twee-cyclimodel vóór 2009 in hun land in te voeren.

Doorstroommaster Masteropleiding die een student mag volgen nadat hij of zij de bijbehorende bacheloropleiding heeft afgerond.

European Credit Transfer System Europees systeem waarin studiepunten worden uitgedrukt in cijfers. Doel: studies beter vergelijkbaar maken.

Graduate Student die al een bachelordiploma heeft behaald.

Master Internationaal erkende titel voor studenten die na hun bacheloropleiding nog één of twee jaar hoger onderwijs volgen.

Major-minormodel Aan Amerikaanse universiteiten gangbaar onderwijssysteem waarbij de student naast een hoofdvak (major) uit de eigen opleiding een bijvak (minor) uit diezelfde opleiding of een geheel andere opleiding volgt. Een aantal Nederlandse bacheloropleidingen wordt gemodelleerd naar dit systeem.

Numerus fixus Beperking van het aantal studenten dat toegelaten wordt tot een opleiding.

Overgangsprogramma Studieprogramma waarbinnen reeds studerende studenten hun opleiding kunnen afronden wanneer de opleiding vernieuwd wordt.

Topmaster Populaire benaming voor een speciale masteropleiding waarin onderwijs wordt gegeven aan wat doorgaans `de excellente student' wordt genoemd.

Undergraduate Student die nog geen bachelordiploma heeft behaald.