Akkoord over hogere premie ziekenfonds

Binnen de sociaal-economische zeshoek in het kabinet is consensus bereikt over een verhoging van de nominale ziekenfondspremie met 0,7 procent. Die premie is voor iedereen gelijk.

De premie wordt voor werkenden voor ongeveer de helft gecompenseerd door een verhoging van de arbeidskorting. Het kabinet beoogt op deze wijze een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de armoedeval. Dit is het financiële nadeel dat uitkeringsgerechtigden ondervinden als ze aan het werk gaan.

De verhoging van de ziekenfondspremie wordt daarnaast gemotiveerd als een voorschot op later in te voeren nominale ziektekostenpremie in het nieuwe zorgstelsel.

Onder de additionele bezuinigingen waarover in de zeshoek consensus is bereikt zijn verder afschaffing van de scholingsaftrek van werknemers, afschaffing van fiscale aftrek voor `schone' auto's en de toetrederskorting voor uitkeringsgerechtigden die gaan werken.

Deze posten zijn met name bedoeld ter financiering van de verlaging van de WW-premie met in totaal 500 miljoen, waarvan de uitvoering door het kabinet overigens afhankelijk wordt gesteld van de uitkomsten van overleg met de sociale partners over loonmatiging.

Van deze 500 miljoen euro wordt 300 miljoen gecompenseerd door de genoemde bezuinigingen en een aantal meevallers, en 200 miljoen door verhoging van het begrotingstekort, dat volgens de raming nu in 2003 0,4 procent bedraagt.

Na de voltooiing van de besprekingen in de zeshoek is gisteren de voltallige ministerraad begonnen met de bespreking van de afspraken in de zeshoek, de ministeriële begrotingen en de opzet van de Miljoenennota.

Deze besprekingen duren in ieder geval volgende week nog voort. Volgens ingewijden rondom de besprekingen zijn de gesprekken in de zeshoek in goede sfeer verlopen, met dien verstande dat minister Heinsbroek (LPF, Economische Zaken) een zodanig ander taalgebruik bezigt dan in Den Haag gebruikelijk is dat sommige van zijn collega's vorige week even de indruk hadden dat hij wilde aftreden.

Heinsbroek is naar verluidt echter zeer tevreden met de 500 miljoen lastenverlichting (in de vorm van verlaging van de WW-premie). Hiervan verwacht de minister een aanzienlijke verbetering van de concurrentiepositie van Nederland in de buitenlandse handel.