Mishandeling

In een `dorpje' in Nieuw Zeeland werden in 1973 442 `Kaukasische'(lees: blanke) jongens geboren (`Recept voor geweld', W&O, 3 augustus). Vreemd dorpje waar in één jaar krap 900 kinderen geboren worden. Zelfs uitgaande van een levensverwachting van 70 jaar moeten er in dit `dorpje' toch zo'n 65.000 mensen hebben gewoond.

Maar er staan meer wonderlijkheden in het artikel. Eenderde van alle blanke mannen heeft een `lui' MAOA-gen, dus ongeveer 147 van de onderzochte groep. Van hen bleken er 13 (9 procent) ernstig (dat wil zeggen langdurig zowel emotioneel als fysiek) mishandeld te zijn, en nog eens 42 `gewoon' mishandeld. Van de jongens met een `actief' MAOA-gen was een kleine 7 procent (20 op de 295) ernstig mishandeld geen significant verschil. Tussen de 35 en 40 procent van alle jongens was dus min of meer ernstig mishandeld! Ter vergelijking: het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn citeert op zijn website Amerikaans onderzoek met een geschat cijfer van 1,5 procent mishandelde kinderen per jaar, met de suggestie dat iets degelijks ook voor Nederland zou kunnen gelden.

Het artikel meldt vervolgens percentages voor het groepje van 13 ernstig mishandelde jongens met een lui gen: 85 procent van hen vertoonde later (sociale) gedragsstoornissen en 30 procent was wel eens veroordeeld. Zulke percentages slaan nergens op, daarvoor is de groep veel te klein; 85 procent betekent 11 van deze 13, en 30 procent betekent 4 van deze 13. Trouwens, van de 185 bofkonten met een actief gen die niet mishandeld waren, vertoonde 25 procent nog gedragsstoornissen en had 10 procent een strablad.

Er doemt uit deze cijfers dus een beeld op van een wel uitermate gewelddadig en crimineel volkje, daar in de Kaukasische binnenlanden van Nieuw Zeeland. Zelfs wanneer de cijfers in hun onderlinge samenhang een juiste weergave van de onderzoeksresultaten geven, komen de gevonden waarden zelf mij erg onwaarschijnlijk voor. Het bijschrift van de bij het artikel geplaatste foto, van een beschadigde Nederlandse abri: `Een lui MAOA-gen leidt tot vernielen van bushokjes', doet de deur dicht: de ongeloofwaardige cijfers ten spijt suggereert het artikel niets wat ook maar in de buurt van deze bewering komt.

Naschrift redactie W&O

Dat Nieuw-Zeelandse `dorpje' is qua grootte inderdaad een stad. Onderzoekster prof. Terrie Moffitt zegt desgevraagd dat de door haar gebruikte term `maltreatment' ruimer kan zijn dan het in Nederland gehanteerde begrip `mishandeling'. Verder werden de kinderen in Nieuw-Zeeland nauwkeurig gevolgd, terwijl in Nederland waarschijnlijk sprake is van onderrapportage. Onder mishandeling verstonden de onderzoekers: afwijzing door de moeder van het kind, twee of meer wisselingen van de belangrijkste verzorger/ster, hardhandige fysieke discipline door de ouders (hard slaan); lichamelijk misbruik resulterend in verwonding en seksueel misbruik. Kinderen die aan twee of meer van deze criteria voldeden beschouwden de onderzoekers als `ernstig mishandeld'.