Doorberekenen opties is terecht, meneer Grove

Het is duidelijk dat het verstrekken van opties aan werknemers een bedrijf geld kost. Maar dat bedrag wordt al meegenomen in de berekening van de winst per aandeel. Het in mindering brengen van de kosten van de opties op de winst en het verhogen van het aantal aandelen waarover die winst wordt uitgesmeerd, zou de winst per aandeel tweemaal belasten.

Bovenstaande theorie van het `dubbel pakken' wordt vooral door topman Andy Grove van Intel naar voren gebracht en is het belangrijkste tegenargument van degenen die zich verzetten tegen het doorberekenen van de kosten van opties in de winst- en verliesrekening. Het klinkt allemaal heel overtuigend. De voorstanders van zuiver ondernemingsbestuur willen toch niet dat bedrijven een misleidend beeld van de winst per aandeel geven? Niettemin gaat de redenering niet op.

De beste manier om dit te doorgronden is door het verstrekken van aandelenopties te beschouwen als twee complementaire transacties. De eerste bestaat eruit dat de werknemer voor zijn diensten wordt beloond met geld. Bij de tweede transactie belegt de werknemer dat geld door er opties mee te kopen. Als de operatie werkelijk uit deze twee delen zou bestaan, zou er geen twijfel zijn over de juiste boekhoudkundige verwerking ervan. De winst zou onder druk komen te staan door de salariskosten en het aantal aandelen zou stijgen als de werknemer zijn salaris in opties zou omzetten.

Hoe zit het dan met dat `dubbel pakken'? Het lijkt nog steeds niet rechtvaardig dat de winst per aandeel zowel boven als onder de streep wordt getroffen. Toch is dat wel terecht.

Door een deel van het werknemerssalaris in opties en niet in geld uit te betalen, houdt het bedrijf meer geld over dan het anders zou hebben gehad. En dat extra geld is de tegenhanger van de uitbreiding van het aantal aandelen. Het is surpluskapitaal, dat in de toekomst voor een hogere winst zou moeten zorgen. Als dat inderdaad gebeurt, wordt de klap voor de winst- en verliesrekening, die wordt teweeggebracht door de doorberekening van de opties, geneutraliseerd. Er is dus geen sprakevan `dubbel pakken' en ook geen reden om de opties niet door te berekenen, meneer Grove.